Cán bộ, đảng viên cần phải làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng hiện nay

Thứ hai - 04/11/2019 07:54 1.976 0
Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đây là vấn đề có tính quy luật tất yếu của Đảng Cộng sản - Đảng của giai cấp công nhân - với tư cách Đảng cầm quyền. Ở mỗi thời kỳ, nhất là những bước ngoặt của cách mạng, Đảng ta càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.
Cán bộ, đảng viên cần phải làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng hiện nay
Hiện nay thế giới có nhiều thay đổi, với xu thế toàn cầu hóa, đa cực, xã hội thông tin, chủ nghĩa dân túy phát triển, nhất là sự bùng nổ mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước”.
 Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35, nêu cao việc chủ động bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Để thực hiện có kết quả mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 35 đặt ra, cán bộ, đảng viên cần phải làm gì để tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Một là, nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng
Nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, nhất là thực hiện tốt các quy định của Đảng về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.  
- Hai là, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác học tập nghị quyết của Đảng, học nghị quyết không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn. 
 Có thực trạng trong đánh giá cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm cuối năm mục này thường được ghi rất rõ ràng: Tự giác học tập tốt, chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thực tế làm test thử, trong 1 năm học bao nhiêu chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp nhớ giỏi 50% số chỉ thị, nghị quyết. Một số nơi do nhiều nguyên nhân chúng ta quán triệt nghị quyết chất lượng còn hạn chế.
- Ba là, chấp hành, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. 
Nghị quyết nhấn mạnh việc xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh mà nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động.
- Thứ tư là, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Nhất là việc ứng xử với mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội. Như Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  đã phát động “Mỗi một cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội, mỗi ngày chủ động chia sẻ một bài báo hay, một thông tin tốt đẹp, viết một bình luận tích cực, thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn”.
Cán bộ, đảng viên chúng ta quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ trên sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hiện nay./.

Tác giả bài viết: Dân chính

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây