Hành động thiết thực tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Thứ năm - 29/08/2019 14:59 414 0
Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, là vấn đề có tính quy luật tất yếu. Ngày nay, với xu thế kinh tế toàn cầu, xã hội thông tin phát triển mạnh mẽ, nhất là sự bùng nổ mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Trong lúc một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nguồn Tạp chí Tuyên giáo)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nguồn Tạp chí Tuyên giáo)
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm có hành động thiết thực tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, với yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Một là, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc  Nghị quyết số 35-NQ/TW để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW có hiệu quả; sớm đưa nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.
Hai là, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ba là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, học nghị quyết không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn.
Bốn là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo, phát động của Đ/c Võ Văn Thưởng –UVBCT, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Mỗi một cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội, mỗi ngày chủ động chia sẻ một bài báo hay, một thông tin tốt đẹp, viết một bình luận tích cực, thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn”.
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh mà nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động.

Tác giả bài viết: Dân Chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây