Triệu Phong chú trọng xây dựng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Thứ hai - 25/02/2019 15:50 762 0
Triệu Phong là một huyện đồng bằng nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Quảng Trị, có 3 xã biên giới dọc bờ biển là Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng với tổng chiều dài 18 km và trên 3.680 hộ dân sinh sống. Trong 10 năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào xây dựng và bảo vệ biên giới biển, góp phần tạo chuyển biến mới về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
Triệu Phong chú trọng xây dựng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện
Quán triệt sâu sắc Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhất là Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn luôn ý thức đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, xác định đây là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân. Trong 10 năm triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, huyện đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng phong trào bảo vệ an ninh biên giới; tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn những nội dung về ngày biên phòng toàn dân và ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ đó, nâng cao nhận thức tư tưởng cho quần chúng nhân dân đối với việc xây dựng “Thế trận lòng dân” trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của nền biên phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, huyện Triệu Phong luôn chú trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Quyết định 16/HĐBT, Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, NĐ 71/2015/CP về quy chế biên giới biển, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chống lại các thế lực thù địch, phản động, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, NQ 09-NQ/TW về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
 Qua 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, huyện Triệu Phong đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng hạ tầng, cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 
   Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, trong những năm qua, huyện luôn chú trọng việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn liền với mục tiêu đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững biên giới quốc gia. Tại các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện (giai đoạn 2010-2015, giai đoạn 2016-2020), nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu phải thực hiện được. Cùng với đó, huyện cũng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện xây dựng, củng cố các công trình phòng thủ bảo vệ biên giới phù hợp với yêu cầu, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, góp phần kết hợp phát triển kinh tế, văn hoá -xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới quốc gia. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong những năm qua trên địa bàn toàn huyện nói chung và tại 3 xã ven biển Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đời sống văn hóa, xã hội của người dân được cải thiện với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều chương trình văn hóa, giao lưu văn nghệ được tổ chức tại địa phương. 
Xác định vai trò quan trọng của việc xây dựng, nâng cao năng lực hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, trong những năm qua, huyện đã luôn tích cực chỉ đạo chính quyền các địa phương trên toàn huyện nói chung và các xã biên giới nói riêng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể sao cho hoạt động có hiệu quả. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, gắn kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của người đứng đầu. Chú trọng lựa chọn các cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, giàu kinh nhiệm làm việc tại các xã biên giới; có các chính sách về việc hỗ trợ, ưu tiên đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các địa phương ven biển. Ngoài ra, tăng cường việc nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và UB MTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng Bộ đội Biên phòng phối kết hợp thực hiện tốt các chương trình ký kết hoạt động với các ngành Công an, Quân sự, UB MTTQVN và các đoàn thể như Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và 3 xã biên giới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo. Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang phối hợp với Đồn Biên phòng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về tổ chức thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện, nhất là cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ở khu vực biên giới chủ động, linh hoạt đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bám sát với điều kiện thực tế địa phương; phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng, gắn kết chặt chẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương. Thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong đó nổi bật là cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, vùng biển" với nhiều việc làm cụ thể, huyện Triệu Phong đã vận động các các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí xây dựng được 10 nhà đại đoàn kết, 5 nhà “Chiến sỹ nơi biên giới” và các công trình dân sinh với tổng số tiền và hiện vật trên 400 triệu đồng. Thực hiện tốt chương trình nâng bước em đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với sự đỡ đầu của lực lượng Bộ đội Biên phòng cho 4 cháu học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. 
Truc Tun tra tren bin

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dựng hạ tầng, cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện trên địa bàn huyện nói chung và 3 xã vùng biên giới biển nói riêng, huyện Triệu Phong tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về nền Biên phòng toàn dân, tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt giáo dục kiến thức quốc phòng cho nhân dân biên giới, vùng biển sao cho phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể liên quan trong việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, sao cho "Ngày Biên phòng toàn dân" thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Quán triệt các quan điểm về xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện và bền vững, xác định tiềm năng và lợi thế của từng vùng, từng địa phương để phối hợp với các ngành đề xuất lãnh đạo tỉnh xây dựng quy hoạch cho từng ngành, từng lĩnh vực và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Có cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển vào khu vực biên giới, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành nghề truyền thống, xây dựng nền tảng vững mạnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng quốc gia. 

Tác giả bài viết: Lê Cảnh Biên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây