CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRIỆU PHONG

http://trieuphong.quangtri.gov.vn


Một số nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Bí thư đã triển khai chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 10/2/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 106 -KH/HU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020; để tập trung chỉ đạo và để cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có kết quả, lưu ý một số yêu cầu, nhiệm vụ như sau:
Nguồn sưu tầm Internet
 - Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đ/c liên hệ bản thân, xây dựng  và thực hiện có kết quả bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình, bản thân mình.
- Thứ hai, đối với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại đoàn kết dân tộc giữ vai trò hàng đầu trong tư tưởng của Bác. Đoàn kết dân tộc luôn có vị trí chiến lược quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng ta, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do dó cần tập trung đề ra giải pháp thực hiện tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, phục vụ Nhân dân, sự hài lòng của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo niềm tin, khí thế mới trong đời sống xã hội.
- Thứ ba, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với các nội dung, đó là:
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đối với làm.
2. Tự giác học tập tốt, chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Nhân dân. 
3. Cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức, nâng cao tin thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới; từ đó, nêu cao tinh thần, nhạy bén nhận diện và tích cực tham gia đấu tranh với những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, phản động, nhất là trước thềm đại hội đảng các cấp sắp diễn ra.
4. Căn cứ chức trách, nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên chấp hành, thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, như việc làm quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đồng thời, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương, tránh tình trạng  “virus trì trệ”, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Tác giả bài viết: Dân Chính

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây