Phân công nhiệm vụ lãnh đạo và cán bộ công chức Văn phòng UBND huyện

Chủ nhật - 17/12/2017 10:45 5.096 0
UBND HUYỆN TRIẸU PHONG                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       VĂN PHÒNG UBND                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
        Số: 88a/TB-VPUB                                                                 Triệu Phong, ngày 18 tháng 12 năm 2015                                                                                                            

  
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo và cán bộ công chức
Văn phòng UBND huyện  

- Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ và Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Triệu Phong;
- Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện ban hành theo Quyết định số 827/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009;
Căn cứ nội dung phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng UBND huyện;
Văn phòng UBND huyện phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ công chức Văn phòng UBND huyện như sau:

I. Đối với lãnh đạo Văn phòng.
1. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm - Chánh Văn phòng.
- Là người đứng đầu cơ quan Văn phòng, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Chủ tài khoản Văn phòng.
- Giúp UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo dõi các ngành và lĩnh vực:
+ Công tác nội vụ (tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, tôn giáo, thi đua khen thưởng, kỷ luật);
+ Nội chính (Công an, Quân sự, Tư pháp, Thanh Tra, Thi hành án, Tòa án, Viện Kiểm sát, Nội vụ, Văn phòng UBND huyện).
+ Các lĩnh vực: Tài chính-Kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng cơ bản; đối ngoại.
- Theo dõi công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; An toàn giao thông và tham gia các BCĐ do UBND huyện phân công.
- Kiểm tra, kiểm soát các văn bản QPPL, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; tham mưu công tác phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQVN, các đoàn thể cấp huyện; giữa Văn phòng UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBMTTQVN huyện.
Khi Chánh Văn phòng đi vắng thì ủy quyền cho Phó Văn phòng thay mặt Chánh Văn phòng để điều hành công việc cơ quan.
2. Đồng chí Đoàn Quang Diện - Phó Văn phòng.
- Giúp Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công. Được ủy quyền giải quyết công việc cơ quan khi Chánh Văn phòng đi vắng.
- Trực tiếp xử lý công văn hàng ngày theo sự phân công của Chánh Văn phòng, xây dựng và điều phối chương trình công tác của UBND huyện , Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện hàng tuần, tháng, quý, năm. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách; điều hành các phương tiện ô tô  phục vụ hoạt động của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện;
- Trực tiếp theo dõi các ngành và lĩnh vực về: VHXH(Trừ lĩnh vực VHTT, TDTT), Công nghiệp – TMDV, khoa học công nghệ; ngân hàng.
- Thư ký các phiên hội ý đầu tuần của Chánh phó Chủ tịch.
- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo công tác hành chính, văn thư lưu trử; các lĩnh vực văn hoá công sở, quy chế làm việc, hoạt động của Tổ một cửa, định kỳ báo cáo hoạt động của Văn phòng, phụ trách công tác tự vệ cơ quan.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
3. Đồng chí Lê Thiên Hoàng – Phó Văn phòng.
- Giúp Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.
- Phụ trách công tác tổng hợp, chủ trì thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý của UBND huyện; phối hợp với Phòng TC-KH xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi và trực tiếp thẩm định hồ sơ của các ngành và lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuỷ lợi; lâm nghiệp; thuỷ sản; chương trình xây dựng nông thôn mới; kinh tế HTX; nông lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; di dân tái định cư; công tác PCLB.
- Theo dõi các lĩnh vực: Tài nguyên-môi trường, khoáng sản, GPMB, đấu giá QSD đất.
- Thư ký ghi các biên bản họp UBND huyện.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
4. Đồng chí Lê Mậu Mười - Phó Văn phòng.
- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy khối Chính quyền phân công.
- Giúp Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về những nhiệm vụ khi được Chánh văn phòng phân công.
- Trưởng ban tiếp công dân của huyện
- Theo dõi lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
II. Đối với Cán bộ, công chức.
1. Đồng chí Hồ Minh Quang - Chuyên viên.
- Trực tiếp theo dõi ngành và lĩnh vực thuộc khối nội chính; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; quy chế dân chủ; Tôn giáo; thi đua khen thưởng; khiếu nại tố cáo, tiếp dân; công tác tư pháp; kiểm tra, kiểm soát các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
2.  Đồng chí Ngô Đức Huy - Chuyên viên.
- Trực tiếp theo dõi ngành và lĩnh vực: Xây dựng, công nghiệp-TMDV; khoa học công nghệ; quy hoạch, tài nguyên-môi trường, khoáng sản; giải phóng mặt bằng, đấu giá QSD đất, tài chính, ngân hàng.
- Theo dõi công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách; kiểm tra, kiểm soát các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý hoạt động của UBND huyện, theo dõi đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao.
- Thư ký ghi biên bản các phiên họp Văn phòng, định kỳ báo cáo hoạt động của văn phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
3. Đồng chí Lê Thị Thu Trang, chuyên viên.
- Phụ trách công tác kế toán của Văn phòng; kế toán Ban ATGT.
- Trực tiếp tham mưu công tác quản trị Văn phòng; chịu trách nhiệm trong trong công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan;
 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên viên
Công tác tin học, tiếp nhận và gửi văn bản qua mạng, quản trị mạng iternet của cơ quan; in ấn tài liệu theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế về quản lý trang Website của Huyện và các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Biên tập trang Website.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
5. Đồng chí Phan Thị Thùy Dương, chuyên viên
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật của cơ quan.
- Phụ trách công tác thủ quỹ cơ quan, thủ quỹ Ban an toàn giao thông.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
6. Đồng chí Đỗ Yên – lái xe.
- Chịu trách nhiệm phụ trách xe Prado ( biển số 74B-1747), đảm bảo đưa đón lãnh đạo huyện đi công tác an toàn, kịp thời, chu đáo. Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng xe tiết kiệm, hiệu quả.
- Giúp Chánh Văn phòng phục vụ các hoạt động giao tiếp của lãnh đạo UBND khi được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
7. Đồng chí Hoàng Ngọc Huy – lái xe.
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều khiển xe ô tô Fotuner (biển số 74B-2027), đảm bảo đưa đón lãnh đạo huyện đi công tác an toàn, kịp thời, chu đáo. Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng xe tiết kiệm, hiệu quả.
- Giúp Chánh Văn phòng phục vụ các hoạt động giao tiếp của lãnh đạo UBND khi được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
8. Đồng chí Hồ Trung Nghĩa – Hợp đồng 68.
- Phụ trách công tác điện nước, vệ sinh cơ quan.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
9. Đồng chí Phan Thị Mỹ Dương – Hợp đồng 68.
- Phụ trách công tác lễ tân của UBND huyện, vệ sinh cơ quan.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
10. Đồng chí Trần Thị Diệu Trinh (hợp đồng Văn phòng Đảng ủy); đồng chí Hoàng Công Chất, đồng chí Trần Thị Thùy Trang (hợp đồng Tổ Một cửa); đồng chí Nguyễn Trung Hoàng (hợp đồng theo dõi lĩnh vực nông nghiệp), đồng chí Lê Thị Trang (hợp đồng theo dõi lĩnh vực văn hóa-xã hội); đồng chí Nguyễn Quang Dương (hợp đồng lái xe); đồng chí Cao Hội (bảo vệ cơ quan).
- Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và hưởng các quyền lợi theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa Chánh Văn phòng với người lao động;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
Trong quá trình thực hiện Chánh Văn phòng sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của UBND huyện./.

Nơi nhận :                                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
- CT, PCT UBND (bc);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;                                                                                                      (Đã ký)
- Cán bộ, CC cơ quan VP;
- Website huyện;
- Lưu VPUB.                                                                        
                                                                                                                                    Đoàn Ngọc Lâm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây