Hội cựu chiến binh huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

Hội cựu chiến binh huyện

 

Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện       Dương Trung Chí

Điện thoại cơ quan 02333.828340
Điện thoại di động 0913.747.559
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện  Lê Văn Tĩnh           

Điện thoại cơ quan 02333.828340
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện  Trần Việt                

Điện thoại cơ quan 02333.828340
Điện thoại di động 0989.267434
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh