Các đoàn thể - Huyện Triệu Phong

 

Các đoàn thể

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

  1. Liên đoàn Lao động
  2. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện
  3. Hội Cựu Chiến Binh Huyện
  4. Huyện đoàn
  5. Hội Nông Dân

Liên đoàn lao động

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại: 02333 828 267 - 0914745490

nguyenngoctien8385@gmail.com

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

2

Trần Thị Thúy Lan
Điện thoại: 02333 828 267 - 0942.361.559

nguyenngoctien8385@gmail.com

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

3

Lê Thị Loan
Điện thoại: 02333 828 267 - 0946.859.559

loancdtp@gmail.com

Văn phòng

Hội liên hiệp phụ nữ huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0942.248.159     
HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

2 Lê Thị Thúy Vân
Điện thoại:0915227359
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

Hội cựu chiến binh huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Dương Trung Chí
Điện thoại:0913.747.559
02333.828340     

Địa chỉ mail:

duongtrungchi.ccb@gmail.com

                         

Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

2

Lê Văn Tĩnh
Điện thoại: 0944845568

02333.828340

Địa chỉ mail: tinhccbtpquangtri@gmail.com

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

Huyện đoàn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Hoàng Yến
Điện thoại:0913.446559
02333.828423
Phó Bí thư huyện Đoàn

2 Trương Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0918.468.359
Văn phòng

Hội nông dân

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Xuân Hiệp

 0914458271 phamxuanhiephndtp@gmail.com

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

2

Võ Văn Toàn

0941767045

votoanndtp2018@gmail.com

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

Video clips
Chương trình phát thanh