TTPT Cụm Công nghiệp và Khuyến công - Huyện Triệu Phong

 

 

TTPT Cụm Công nghiệp và Khuyến công

 

Giám đốc                                                  Đoàn Quang Luận          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913.446.129
Địa chỉ email  

 

Phó Giám đốc                                         Nguyễn Văn Tố              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0935.692.567
Địa chỉ email  

 

Chuyên viên                                            Nguyễn Hồng Hải           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0949.333.595
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh