Các xã, thị trấn - Huyện Triệu Phong

 

 

Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

      01. Thị trấn Ái Tử

      02. Xã Triệu Thuận

      03. Xã Triệu Thành

      04. Xã Triệu An

      05. Xã Triệu ái

      06. Xã Triệu Thượng

      07. Xã Triệu Giang

      08. Xã Triệu Lăng

      09. Xã Triệu Đại

      10. Xã Triệu Tài

      11. Xã Triệu Trạch

      12. Xã Triệu độ

      13. Xã Triệu Long

      14. Xã Triệu Trung

      15. Xã Triệu Hòa

      16. Xã Triệu Vân

      17. Xã Triệu Sơn

      18. Xã Triệu Phước

Thị trấn Ái Tử
Email: thitranaitu@quangtri.gov.vn
Điện thoại: 0233.3123456
Số fax: 0233.3123456

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Trịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001

nguyentrinhdien@quangtri.gov.vn

HUV - Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thị Điệp

0918948997

nguyenthidiep@quangtri.gov.vn

 

 

   

PBT-CT HĐND

      

3

Lê Xuân Lương
Điện thoại: 0912607222         
0233.3828.373

lexuanluong@quangtri.gov.vn

PBT- CT UBND

4

Phan Thị Quảng An

Điện thoại: 0818973344

phanthiquangan@quangtri.gov.vn

 

CT UBMT

5

Nguyễn Ngọc Hải

Điện thoại: 0914519159

nguyenngochai1@quangtri.gov.vn

 

PCT UBND

6

Hồ Minh Tuấn

Điện thoại: 0946601234

hominhtuan@quangtri.gov.vn

PCT HĐND

7

 Nguyễn Hùng

 Điện thoại: 0916077009

nguyenhung2@quangtri.gov.vn

 

VP HĐND-UBND  

8

Đặng Sỹ Huỳnh

 Điện thoại: 0912272157

dangsyhuynh@quangtri.gov.vn

VP-TK

 

 

 

Xã Triệu Thuận

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1  

Nguyễn Duy Ninh

Điện thoại: 

0911438333

nguyenduyninh@quangtri.gov.vn

HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã

 

2 Lê Thị Thúy Linh   
Điện thoại: 

0945015212

lethithuylinh2@quangtri.gov.vn

CT.HĐND- PBT TT Đảng uỷ xã

3

Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516

lethithuylinh2@quangtri.gov.vn

PBT Đảng uỷ

CT. UBND xã

4  

Lê Xuân Toản


Điện thoại: 0919467389

lexuantoan@quangtri.gov.vn

PCT. HĐND xã

5

Hoàng Văn An
Điện thoại: 0915.670.676

hoangvanan2@quangtri.gov.vn

PCT. UBND xã

6

Lê Thị Mỹ Hương

Điện thoại: 0917101559

lethimyhuong2@quangtri.gov.vn

 Văn phòng UBND xã

 

Xã Triệu Thành

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Cảnh Tường
Điện thoại: 0942081997   

lecanhtuong@quangtri.gov.vn

   

Bí thư Đảng ủy xã 

2

Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232

tranthenhan @quangtri.gov.vn

PBT Thường trực Đảng ủy xã

3

Nguyễn Thế Phương
Điện thoại: 0917691434

nguyenthephuong2@quangtri.gov.vn

PBT Đảng ủy- CT.UBND xã

4

Võ Văn Bắc
Điện thoại: 0914448557

vovanbac@quangtri.gov.vn

 

 

CT. HĐND Xã

5

Hồ Lương Đạo
Điện thoại: 0913472225

holuongdao @quangtri.gov.vn

CT.UBMTTQVN xã

6

Lê Cảnh Bồi

Điện thoại: 0975176070

lecanhboi @quangtri.gov.vn

PCT. UBND xã

7

Võ Liên Hoan

Điện thoại: 0837667969

volienhoan @quangtri.gov.vn

VP-TK

8

Hoàng Lan Anh

Điện thoại:  0913664352

hoanglananh @quangtri.gov.vn

VP-TK

 

Xã Triệu An

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

 Lê Đức Anh       

Điện thoại: 0333869236 - 0914843234 

leducanh@quangtri.gov.vn

Bí thư

1

Hoàng Châu
Điện thoại: 0333869236 - 0914373234

hoangchau@quangtri.gov.vn

Phó BT Thường trực Đảng ủy

- CT HĐND xã

2

Nguyễn Văn Phương


Điện thoại: 0975 814 571

nguyenvanphuong2@quangtri.gov.vn

Phó BT Đảng ủy

CT UBND xã

3

Võ Văn Tráng

Điện thoại: 0989809667

vovantrang@quangtri.gov.vn

CT UBMTTQVN xã

4

Lê Ngọc Anh
Điện thoại: 0381745914

lengocanh2@quangtri.gov.vn

PCT HĐND xã

5

Nguyễn Văn Linh
Điện thoại: 0362411179

nguyenvanlinh2@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND xã

6

Dương Trung Khiên

Điện thoại: 0867952168

duongtrungkhien@quangtri.gov.vn

VP HĐND-UBND xã

 

Xã Triệu Ái

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575           

phanbaquoc@quangtri.gov.vn

Bí thư Đảng ủy 

2

Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577

letienquoc@quangtri.gov.vn

PBT Đảng uỷ, CT HĐND xã

3

Lê Hài
Điện thoại:0826333246

lehai@quangtri.gov.vn

PBT ĐU

Chủ tịch UBND xã

4

Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại: 0906416333

Chủ tịch UBMTTQVN xã

Chủ tịch UBMTTQVN xã

5

Cao Hữu Bình
Điện thoại: 0941.392.234

caohuubinh@quangtri.gov.vn

Phó chủ tịch HĐND xã

6

 

Đặng Phương Anh

Điện thoại: 0913.063.757

dangphuonganh@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND xã

7

Lê Thị Ngọc Tuyết

Điện thoại: 0945.197.150

lethingoctuyet@quangtri.gov.vn

Văn phòng UBND xã

 

Xã Triệu Thượng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Ngọc Dũng
Điện thoại: 0233.828.390 - 0919666045

lengocdung1@quangtri.gov.vn

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

 Phan Văn Phùng
Điện thoại: 0233.828.390 - 0979.709.171

phanvanphung@quangtri.gov.vn

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã

3 Nguyễn Quang Thịnh
Điện thoại: 0233.828.390 - 0912254123
Email: Nguyenquangthinh@quangtri.gov.vn

PBTĐU,

CT. UBND xã

4

Lê Công Minh
Điện thoại: 0233.828.390-0945.279.009

lecongminh@quangtri.gov.vn

CT UBMT xã

5

Dương Thị Vân Anh

Điện thoại: 0233.828.390 - 0949.967.246

duongthivananh@quangtri.gov.vn

PCT HĐND xã

6

Phan Văn Khoa
Điện thoại: 0233.828.390 - 0914232159

phanvankhoa@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND xã
7

Phan Thị Ái Xuân

Điện thoại: 0233.828.390 - 0945.298.117

phanthiaixuan@quangtri.gov.vn

Văn phòng

HĐND&UBND

 

Xã Triệu Giang

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Giai  
Điện thoại: 0919.895.829             

nguyenvangiai@quangtri.gov.vn                

HUV - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã  

2

Văn Hồng Long

Điện thoại: 0947580510

vanhonglong@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư Đảng uỷ xã

3

Bùi Quốc Hùng
Điện thoại: 0945.043.225

buiquochung@quangtri.gov.vn

PBT Đảng ủy - CT UBND xã

4

Trần Anh Thư

Điện thoại: 0988408126

trananhthu@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBMTTQVN xã

5

Hồ Viết Chiến

Điện thoại: 0989279076

hovietchien@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND xã

6

Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357

phanvandong@quangtri.gov.vn

PCT UBND xã

7

Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045

phanthilanchi2@quangtri.gov.vn

VP UBND xã

 

Xã Triệu Lăng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Xuân Lộc
Điện thoại: 0935365935   

lexuanloc2@quangtri.gov.vn            

HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

2

Đoàn Thị Oanh
Điện thoại: 0916598234

doanthioanh@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557

dangquanghai2@quangtri.gov.vn

Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

4

Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757

tranmaison@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBMT xã

5

Lê Công Dũng
Điện thoại:0948566236

lecongdung@quangtri.gov.vn

PCT HĐND xã

6

Nguyễn Duy Huỳnh

Điện thoại: 0918950057

nguyenduyhuynh@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

7

Võ Minh Tâm

Điện thoại: 0914083123

vominhtam@quangtri.gov.vn

Văn phòng UBND

 

Xã Triệu Đại

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Nhuận  
Điện thoại:0918.456515       

tranvannhuan@quangtri.gov.vn                        

HUV, Bí thư Đảng ủy xã     

2

Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144

doquoctri@quangtri.gov.vn

Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

3

Nguyễn Ngọc Hữu
Điện thoại:0946204225

nguyenngochuu@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

4

Hoàng Văn Hải
Điện thoại:0845.456559

hoangvanhai@quangtri.gov.vn

ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã

5

Nguyễn Ngọc Tâm
Điện thoại: 0942.323.222

nguyenngoctam@quangtri.gov.vn

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

6

Trần Thiên Phong

Điện thoại: 0918.850.357

tranthienphong@quangtri.gov.vn

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

7

  Thị Thanh Lan

Điện thoại: 0914.575.246

lethithanhlan1@quangtri.gov.vn

Văn phòng HĐND – UBND xã

 

Xã Triệu Tài

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209                 

 nguyenhuuhien@quangtri.gov.vn

            Bí thư - Chủ tịch HĐND                 

2

Hoàng Quang Thắng

Điện thoại: 0935662557

hoangquangthang3@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư Đảng ủy
3

Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 0914099768

nguyenvanhung5@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND xã

4

Nguyễn Đức Ký

Điện thoại: 0774590789

nguyenducky@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQVN xã

5

Hồ Thị Thủy Tiên
Điện thoại: 0912910745

hothithuytien@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND

 

6

Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195

phantrungthanh@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: 0974851352

nguyenthiha6@quangtri.gov.vn

Văn phòng HĐND – UBND xã

8

Nguyễn Thị Hồng Phương

Điện thoại: 0366174486

nguyenthihongphuong@quangtri.gov.vn

Văn phòng – Thống kê xã

 

 

Xã Triệu Trạch

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358             

ledinhliem@quangtri.gov.vn                  

         

BT Đảng ủy xã

              

2

Lê Văn Cang

Điện thoại: 0919.975.256

levancang@quangtri.gov.vn

PBT Đảng ủy – CTHĐND xã

3

Lê Văn Mẫn
Điện thoại: 0943699027

levanman2@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBND

3

Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559

legiahoa@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND

 

Trần Đông

Điện thoại:0914.154.556

trandong@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

5

Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233

levandien@quangtri.gov.vn

Văn phòng

 

Xã Triệu Độ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683     

hoquocbay@quangtri.gov.vn                             

        Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã           

2

Hồ Đức Đạo
Điện thoại:094 4768919

hoducdao@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942972959

truongthikimcuc@quangtri.gov.vn

PBT Đảng ủy– CT UBND xã

4

Phan Văn Hòa
Điện thoại: 0902228651

phanvanhoa@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQVN

5

 Trần Quốc Tuấn

Điện thoại:  0916608777

tranquoctuan@quangtri.gov.vn

PCT HĐND xã

6

Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại: 0916443234

nguyenhuuphan@quangtri.gov.vn

PCT.UBND xã

7

 Nguyễn Thị Phương Mai

Điện thoại: 0918397446

nguyenthiphuongmai@quangtri.gov.vn

Văn phòng Thống kê  
8

 Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Điện thoại: 0949171007

nguyenthimyhuyen@quangtri.gov.vn

Văn phòng Thống kê

 

Xã Triệu Long

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Cổn
Điện thoại: 0943.099.117        

nguyencon@quangtri.gov.vn               

     BT Đảng ủy

2

Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036

lequang@quangtri.gov.vn

 

 PBT TT Đảng ủy, CT HĐND xã

3

Võ Sính
Điện thoại: 0917.914.357

vosinh@quangtri.gov.vn

ĐUV, CT UBND xã

4

Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0908.773.883

nguyenmanhhung1@quangtri.gov.vn

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã

5

Lê Trọng Khang

Điện thoại: 0857.147.168

letrongkhang@quangtri.gov.vn

ĐUV, CT UBMTTQVN xã

 

  Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 0348.497.499

nguyenthithanhha@quangtri.gov.vn

ĐUV, CT UBMTTQVN xã

7

 Đoàn Thế Lân

Điện thoại: 0983.468.773

doanthelan@quangtri.gov.vn

Văn phòng - Thống kê

 

Xã Triệu Trung

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Phước Dĩnh    
Điện thoại: 02333829228- 0979334081   

nguyenphuocdinh@quangtri.gov.vn                     

                  Bí thư - CT HĐND             

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại: - 02333829228 - 0912456757

nguyenthihongnhung2@quangtri.gov.vn

PBT TT Đảng ủy

3 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:

02333829228 0916534111

nguyenducdien@quangtri.gov.vn

PBT - CT UBND

4

Nguyễn Quang Nhân

Điện thoại:

02333829228 0943607789

nguyenquangnhan@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND xã

5 Phan Văn Tiệm
Điện thoại: 

02333829228 - 01677428777

phanvantiem@quangtri.gov.vn

PCT UBND

6

Nguyễn Xuân Bình


Điện thoại:

02333829228 - 0982112731

nguyenxuanbinh@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

7  

Lê Văn Thiện Hải

Điện thoại:

02333829228 - 0912766575

levanthienhai@quangtri.gov.vn

Công chức VPTK

8

  Nguyễn Thị Huế

Điện thoại:

02333829228 - 0919588234

nguyenthihue2@quangtri.gov.vn

Công chức VPTK

 

Xã Triệu Hòa

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357   -    02333868259

nguyenthithanhthuy2@quangtri.gov.vn                    

 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã  

2

Trần Sóng Thành
Điện thoại: 02333868259 - 0915.362363

transongthanh@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Đức
Điện thoại: 02333868259- 0914192844

nguyenvanduc1@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBND xã

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 02333868259 - 0945415003

nguyenthithanhtam@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQVN xã

5

Phan Đăng Chương
Điện thoại: 02333868259 - 0916292557

phandangchuong@quangtri.gov.vn

Phó chủ tịch HĐND xã

6

Nguyễn Đình Dũng

Điện thoại: 02333868259 - 0914969557

nguyendinhdung2@quangtri.gov.vn

 Phó Chủ tịch UBND xã

7

Bùi Thị Nga

Điện thoại: 02333868259 - 0919953369

buithinga@quangtri.gov.vn

Văn phòng – Thống kê

 

Xã Triệu Vân

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Ngưỡng     
Điện thoại: 02333869208- 0942.079337               

nguyenvannguong@quangtri.gov.vn           

             Bí thư - Chủ tịch HĐND          

2 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại: 

02333869208 - 0944 893 225

tranbinhhuynh@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

2

Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại: 02333869208 - 0914.223.313

nguyenvanlam2@quangtri.gov.vn

 

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

3

Hồ Văn Phùng

Điện thoại: 02333869208 - 0945205225

hovanphung@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

 

4

Trần Bình Công

Điện thoại: 

02333869208 - 

0949.883.045

Phó chủ tịch HĐND xã

 

Trần Khương Bảo

Điện thoại: 02333869208- 0943.272.027

trankhuongbao@quangtri.gov.vn

Phó chủ tịch UBND xã

6

 Hoàng Văn Duẩn

Điện thoại: 02333869208- 0942085949

hoangvanduan@quangtri.gov.vn

Văn phòng HĐND-UBND xã

7

 Trần Xuân Tiến

Điện thoại: 02333869208- 0835808555

tranxuantien@quangtri.gov.vn

Văn phòng HĐND-UBND xã

 

Xã Triệu Sơn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003                   

nguyenduclong@quangtri.gov.vn      

         HUV - Bí thư Đảng ủy xã            

2

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0915017709

nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn

Phó BT Đảng ủy, CT HĐND xã

3

Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678

nguyenhuuvan2@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBND

4

Trần Hải
Điện thoại:0913505700

tranhai@quangtri.gov.vn

 

PCT HĐND xã

5

Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại: 0913.016.225

nguyenngoclan@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND

6  

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Điện thoại: 0911796333

nguyenthingocthao@quangtri.gov.vn

Văn phòng UBND xã

 

Xã Triệu Phước

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575                         
02333.807.678

nguyenvanthanh@quangtri.gov.vn

          Bí thư - Chủ tịch HĐND xã           

2

 

Trần Đình Lưu

Điện thoại:  02333.807.678 - 0945.986.509

trandinhluu@quangtri.gov.vn 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

2

Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:  02333.807.678 - 0914.393.200

trandinhluu@quangtri.gov.vn 

Chủ tịch UBND

3

Võ Quốc Sơn
Điện thoại:0975.103.100

voquocson@quangtri.gov.vn 

Phó Chủ tịch HĐND xã

4

Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915.715.015

truongthikimcuc1@quangtri.gov.vn 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

5

Lê Văn Quốc

 Điện thoại: 02333.868.208 - 0917.006.369

levanquoc@quangtri.gov.vn 

Phó Chủ tịch UBND xã

6

Nguyễn Hữu Tiển
Điện thoại:0912441123
02333.868.208

nguyenhuutien1@quangtri.gov.vn

Văn phòng

Video clips
Chương trình phát thanh