Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong

 

 

Thị trấn Ái Tử

         Điện thoại cơ quan: 0233.3123456

         Số fax: 0233.3123456

         Địa chỉ website: thitranaitu.quangtri.gov.vn  

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Trịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001

nguyentrinhdien@quangtri.gov.vn

HUV - Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thị Điệp

0918948997

nguyenthidiep@quangtri.gov.vn

   

PBT-CT HĐND

      

3

Lê Xuân Lương
Điện thoại: 0912607222         
0233.3828.373

lexuanluong@quangtri.gov.vn

PBT- CT UBND

4

Phan Thị Quảng An

Điện thoại: 0818973344

phanthiquangan@quangtri.gov.vn

CT UBMT

5

Nguyễn Ngọc Hải

Điện thoại: 0914519159

nguyenngochai1@quangtri.gov.vn

PCT UBND

6

Hồ Minh Tuấn

Điện thoại: 0946601234

hominhtuan@quangtri.gov.vn

PCT HĐND

7

 Nguyễn Hùng

 Điện thoại: 0916077009

nguyenhung2@quangtri.gov.vn

VP HĐND-UBND  

8

Đặng Sỹ Huỳnh

 Điện thoại: 0912272157

dangsyhuynh@quangtri.gov.vn

VP-TK

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh