UBND Huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

UBND huyện

 • Địa chỉ trụ sở: 246 Lê Duẩn - thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại cơ quan: 84.02333.828344
Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện    Phan Văn Linh   

Điện thoại cơ quan 0233.828349
Điện thoại di động 0915.329.234
Địa chỉ email  

 

UVTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện               Vũ Thành Công 

 

Điện thoại cơ quan 02333.828308
Điện thoại di động 0917.393.566
Địa chỉ email  

 

HUV - Phó chủ tịch UBND huyện                      Nguyễn Thành Vũ 

 

Điện thoại cơ quan 02333.828343
Điện thoại di động 0914.038.629
Địa chỉ email  

UBND huyện


Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
Điện thoại: 84.02333.828344

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

 1. Văn Phòng Hđnd - Ubnd Huyện
 2. Phòng Nội Vụ
 3. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
 4. Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
 5. Phòng Nông Nghiệp & Ptnn
 6. Phòng Tài Nguyên - Môi Trường
 7. Phòng Giáo Dục - đào Tạo
 8. Phòng Văn Hoá-thông Tin
 9. Phòng Y Tế
 10. Phòng Lao động&tbxh
 11. Phòng Tư Pháp
 12. Thanh Tra
 13. Trung Tâm Gdnn - Gdtx
 14. Trung Tâm Môi Trường Và đô Thị
 15. Trung Tâm Vhtt - Tdtt
 16. Ban Qlda đtxd Và Phát Triển Quỹ đất
 17. Ttpt Cụm Công Nghiệp Và Khuyến Công

Văn phòng HĐND - UBND huyện
Điện thoại: 
02333.828344

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
02333.828.464
HUV - Chánh văn phòng

2 Lê Thiên Hoàng
Điện thoại:0916.946.919
02333.828374
Phó văn phòng

3 Trần Văn Thi
Điện thoại:0905.989.119
Phó Chánh văn phòng

4 Trần Thị Thu Thủy
Điện thoại:0917.426.444
0233.828344
Phó Chánh văn phòng

 

Phòng Nội vụ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Quang Diện
Điện thoại:0915.445.575
HUV - Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Bang
Điện thoại:0913 358 005
Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0913.448.557
Phó phòng

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại: 02333.828313

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
HUV - Trưởng phòng

2 Lê Đức Anh
Điện thoại:0914843234
Phó trưởng phòng

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại: 02333.828361

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Hồng Huế
Điện thoại:0948.453.111
Phó trưởng phòng phụ trách

2 Đặng Huy Bằng
Điện thoại:0946567117
Phó trưởng phòng

 

Phòng Nông nghiệp & PTNN
Điện thoại: 02333.828322

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thiện Nhân
Điện thoại:0914 735 784
HUV - Trưởng phòng

2 Hoàng Quang Dưỡng
Điện thoại:0978.081.624
Phó trưởng phòng

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường
Điện thoại: 02333.710250

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Ngọc Ảnh
Điện thoại:0914.131.707
HUV - Trưởng phòng

2 Lê Nữ Mai Trinh
Điện thoại:0942.600.345
02333.828451
Phó trưởng phòng

3 Lê Hữu Phước
Điện thoại:0915361559
Email: lehuuphuoc2@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng

 

Phòng Giáo dục - Đào tạo

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Phước Hòa                                                       
Điện thoại:0916.510.333
HUV - Trưởng phòng                   

2 Lê Hữu Phước
Điện thoại:0914.022.111
Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thanh Phong
Điện thoại:0914.132.693
Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Thị Niềm
Điện thoại:0914.131.858
02333.828336
Văn phòng

 

Phòng Văn hoá-Thông tin

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại:0917.114.111                                                   
02333.828.330
Trưởng phòng                            

2 Lê Viết Anh
Điện thoại:0914.529.345
Phó trưởng phòng

3 Lê Minh Thảo
Điện thoại:0941391678
Chuyên viên

 

Phòng Y tế

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Cảm                                        
Điện thoại:0366.174.557
02336.264002
Quyền Trưởng phò  

 

Phòng Lao động&TBXH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Phương Thảo                                                                             
Điện thoại:0919636155
          HUV - Trưởng phòng                         

2 Nguyễn Xuân Tứ
Điện thoại:0942.960.027
Phó trưởng phòng

3 Hoàng Đức
Điện thoại:0944 546 450
Phó Trưởng phòng

 

Phòng Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Bách   
Điện thoại:0945727305                  
Trưởng phòng        

2 Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Điện thoại:0914915344
Phó trưởng phòng

 

Thanh tra

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946        
UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra huyện

2 Võ Ngọc Quý
Điện thoại:0914664007
HUV - Phó Chánh Thanh tra

 

Trung tâm GDNN - GDTX

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Lai                                                                       
Điện thoại:0913011595                
                    Giám đốc                         

2 Nguyễn Ngọc Toàn
Điện thoại:0915992567
P.Giám đốc

3 Hồ Thị Thu
Điện thoại:0945063535
P.Giám đốc

4 Hoàng Thị Thu Thủy
Điện thoại:0946483559
Văn phòng

 

 

Trung tâm Môi trường và Đô thị

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Văn Hào  
Điện thoại:0944.559.599                                                
      Phó giám đốc phụ trách              

2 Nguyễn Thị Diệu My
Điện thoại:0918.049.456
Văn Phòng

 

Trung tâm VHTT - TDTT

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Ba
Điện thoại:0918 094 898
HUV - Giám đốc

2 Tăng Minh Phước
Điện thoại:083 694 5368
Phó Giám đốc

3 Hoàng Đức Bảo
Điện thoại:0914 315 345
Phó Giám đốc

4 Phan Thị Lĩnh
Điện thoại:0915 983 357
Phó Giám đốc

 

Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Văn Trúc
Điện thoại:0942.003.368
HUV - Giám Đốc

2 Trương Hải Đường
Điện thoại:0914.035.135
Phó GĐ

3 Nguyễn Văn Việt
Điện thoại:0914.135.633
Phó GĐ

4 Lê Thị Như
Điện thoại:0914.036.722
Văn phòng

 

TTPT Cụm Công nghiệp và Khuyến công

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Quang Luận
Điện thoại:0913.446.129
Giám đốc

2 Nguyễn Văn Tố
Điện thoại:0935.692.567
Phó Giám đốc

3 Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại:0949.333.595
Chuyên viên

Video clips
Chương trình phát thanh