Phòng Nội vụ - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Nội vụ

 

HUV - Trưởng phòng                            Đoàn Quang Diện                                                                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915.445.575
Địa chỉ email doanquangdien@quangtri.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng                                                                                    Nguyễn Văn Bang                                                                                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913 358 005
Địa chỉ email                              nguyenvanbang@quangtri.gov.vn

 

Phó phòng                                               Nguyễn Hữu Thành                                                                   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913.448.557
Địa chỉ email nguyenhuuthanh@quangtri.gov.vn

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh