Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Huyện Triệu Phong

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại: 02333.828361

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thị Hồng Huế
Điện thoại:0948.453.111

hoangthihonghue2@quangtri.gov.vn

Trưởng phòng 

2

Đặng Huy Bằng
Điện thoại:0946567117

danghuybang@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh