Các đoàn thể - Huyện Triệu Phong

 

 

Các đoàn thể

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

  1. Liên đoàn Lao động
  2. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện
  3. Hội Cựu Chiến Binh Huyện
  4. Huyện đoàn
  5. Hội Nông Dân

Liên đoàn lao động

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Duy Ninh
Điện thoại:0911.438.333
HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

2 Trần Thị Thúy Lan
Điện thoại:0942.361.559
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

3 Lê Thị Loan
Điện thoại:0946.859.559
Văn phòng

 

Hội liên hiệp phụ nữ huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0942.248.159     
HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

2 Lê Thị Thúy Vân
Điện thoại:0915227359
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

Hội cựu chiến binh huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Trung Chí
Điện thoại:0913.747.559
02333.828340                               
Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

2 Lê Văn Tĩnh
Điện thoại:
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

3 Trần Việt
Điện thoại:0989.267434
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

 

Huyện đoàn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Hoàng Yến
Điện thoại:0913.446559
02333.828423
Phó Bí thư huyện Đoàn

2 Trương Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0918.468.359
Văn phòng

 

Hội nông dân

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Xuân Hiệp HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

2 Võ Văn Toàn Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

3 Nguyễn Cường Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

Video clips
Chương trình phát thanh