Thanh tra - Huyện Triệu Phong

 

 

Thanh tra

 

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra huyện Nguyễn Chơn Hòa

Điện thoại cơ quan                                         
Điện thoại di động                                                                                 0915003946                                            
Địa chỉ email  

 

HUV - Phó Chánh Thanh tra                                                           Võ Ngọc Quý                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914664007
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh