UBMTTQVN Huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

UBMTTQVN huyện

 

 UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Dân vận HU                                                    Trần Việt Dũng                     

 Điện thoại cơ quan  0233.3. 711 144
 Điện thoại di động  0914 240 225
 Địa chỉ email  

 

 

 Phó Chủ tịch Thường trực                                                                                                                                               Nguyễn Linh                            

 Điện thoại cơ quan 0233.3. 711 187
 Điện thoại di động 0914 590 190
 Địa chỉ email  

 

 Ủy viên Thường trực                                                                                                                                                                                            Trần Thế Nam                                    

 Điện thoại cơ quan 0233.3. 711 187
 Điện thoại di động 0942 027 557
 Địa chỉ email  


 

 

Video clips
Chương trình phát thanh