UBMTTQVN Huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

UBMTTQVN huyện

 

 UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Dân vận HU                                                    Trần Việt Dũng                     

 Điện thoại cơ quan  0233.3. 711 144
 Điện thoại di động  0914 240 225
 Địa chỉ email

tranvietdung@quangtri.gov.vn

 

 

 Phó Chủ tịch Thường trực                                                                                                                                               Nguyễn Linh                            

 Điện thoại cơ quan 0233.3. 711 187
 Điện thoại di động   0914 590 190
 Địa chỉ email

   nguyenlinh@quangtri.gov.vn

 

 Ủy viên Thường trực                                                                                                                                                                                            Trần Thế Nam                                    

 Điện thoại cơ quan 0233.3. 711 187
 Điện thoại di động 0942 027 557
 Địa chỉ email

tranthenam@quangtri.gov.vn


 

 

Video clips
Chương trình phát thanh