Phòng Văn hoá-Thông tin - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Văn hoá-Thông tin

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại: 0917.114.111                                                   
02333.828.330

dangsydung@quangtri.gov.vn

Trưởng phòng                            

2

Hoàng Thị Hạnh

Điện thoại: 0914.379.527

hoangthihanh@quangtri.gov.vn

    Chuyên viên

 

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh