Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Độ

 

Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã                          Hồ Quốc Bảy                                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0919427683
Địa chỉ email  hoquocbay@quangtri.gov.vn    

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy                     Hồ Đức Đạo                                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 094 4768919
Địa chỉ email  hoducdao@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBND xã                                           Trương Thị Kim Cúc                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0942972959
Địa chỉ email  truongthikimcuc@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBMTTQVN                                     Phan Văn Hòa                                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0902228651
Địa chỉ email  phanvanhoa@quangtri.gov.vn

 

PCT.UBND xã                                                 Trần Quốc Tuấn                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 

 0916608777

Địa chỉ email  tranquoctuan@quangtri.gov.vn

 

PCT.UBND xã                                                Nguyễn Hữu Phận                                                      

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916443234
Địa chỉ email  nguyenhuuphan@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng UBND xã                                    Nguyễn Thị Phương Mai                                          

Điện thoại cơ quan 0233.3867.201
Điện thoại di động 0918397446
Địa chỉ email  nguyenthiphuongmai@quangtri.gov.vn

Văn bản mới

Chương trình phát thanh