Văn phòng HĐND-UBND huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

Văn phòng HĐND - UBND huyện

  • Điện thoại cơ quan: 02333.828344

Văn phòng HĐND - UBND huyện
Điện thoại: 
02333.828344

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Triệu Phong

HUV - Chánh văn phòng                           Phan Bá Định                                                                   

Điện thoại cơ quan 02333.828.464
Điện thoại di động 0914457919
Địa chỉ email phanbadinh@quangtri.gov.vn

 

Phó văn phòng                                             Lê Thiên Hoàng                                                                    

Điện thoại cơ quan 02333.828374
Điện thoại di động 0916.946.919
Địa chỉ email lethienhoang@quangtri.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng                                Trần Văn Thi                                                                         

Điện thoại cơ quan 02333.828374
Điện thoại di động 0905.989.119
Địa chỉ email tranvanthi@quangtri.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng                                Trần Thị Thu Thủy                                                               

Điện thoại cơ quan 0233.828344
Điện thoại di động 0917.426.444
Địa chỉ email tranthithuthuy@quangtri.gov.vn

 

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh