Trung tâm VHTT - TDTT - Huyện Triệu Phong

 

 

Trung tâm VHTT - TDTT

 

HUV - Giám đốc                                        Trần Ba                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918 094 898
Địa chỉ email       tranba@quangtri.gov.vn          

 

Phó Giám đốc                                         Tăng Minh Phước          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 083 694 5368
Địa chỉ email  tangminhphuoc@quangtri.gov.vn          

 

Phó Giám đốc                                         Hoàng Đức Bảo             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914 315 345
Địa chỉ email  hoangducbao@quangtri.gov.vn        

 

Phó Giám đốc                                        Phan Thị Lĩnh                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915 983 357
Địa chỉ email  phanthilinh@quangtri.gov.vn       

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh