Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Long

 

BT Đảng ủy, CT HĐND xã                    Nguyễn Cổn                                                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0984.452.837
Địa chỉ email  nguyencon@quangtri.gov.vn    

 

PBT Đảng ủy, CT HĐND xã                 Lê Quang                                                                                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0947.740.036
Địa chỉ email  lequang@quangtri.gov.vn

 

CT UBND xã                                       Võ Sính                                                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0917.914.357
Địa chỉ email  vosinh@quangtri.gov.vn

 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Mạnh Hùng                                              

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0908.773.883
Địa chỉ email  nguyenmanhhung1@quangtri.gov.vn

 

ĐUV, CT UBMTTQVN xã                    Nguyễn Thị Thanh Hà                                          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

ĐUV, PCT UBND xã                           Lê Trọng Khang                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

Văn phòng Thống kê                           Đoàn Thế Lân                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh