Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Hòa

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã               Nguyễn Thị Thanh Thủy                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914662357
Địa chỉ email  

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy                 Trần Sóng Thành                                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915.362363
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND xã                                        Nguyễn Văn Đức                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914192844
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBMTTQVN xã                              Nguyễn Thị Thanh Tâm                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0945415003
Địa chỉ email  

 

Phó chủ tịch HĐND xã                                  Phan Đăng Chương                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916292557
Địa chỉ email  

 

Phó chủ tịch UBND xã                                  Nguyễn Đình Dũng                                                          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914969557
Địa chỉ email  

 

Văn phòng HĐND-UBND xã                         Nguyễn Trường Tam                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0944854007
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh