Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Trạch

 

Bí thư - Chủ tịch HĐND                            Lê Đình Liêm                                                                           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0982.072.358
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND                                         Lê Văn Mẫn                                                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0943699027
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch HĐND                                 Lê Gia Hòa                                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.879.559
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch UBND                                  Lê Hoài                                                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.154.556
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                               Lê Văn Diễn                                                                            

Điện thoại cơ quan  02333.868.233
Điện thoại di động 0916.081.639
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh