Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong

 

Xã Triệu Trạch

Bí thư - Chủ tịch HĐND                            Lê Đình Liêm                                                                           

Điện thoại cơ quan
Điện thoại di động 0982.072.358
Địa chỉ email  ledinhliem@quangtri.gov.vn 

 PBT Đảng ủy – CTHĐND xã                            Lê Văn Cang

Điện thoại cơ quan
Điện thoại di động  0919.975.256
Địa chỉ email  levancang@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBND                                         Lê Văn Mẫn                                                                             

Điện thoại cơ quan
Điện thoại di động 0943699027
Địa chỉ email levanman2@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND                                 Lê Gia Hòa                                                                              

Điện thoại cơ quan
Điện thoại di động 0914.879.559
Địa chỉ email  legiahoa@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND                                   Trần Đông                                                                             

Điện thoại cơ quan
Điện thoại di động   0914.154.556
Địa chỉ email  trandong@quangtri.gov.vn

Văn phòng                                              Lê Văn Diễn                                                                          

Điện thoại cơ quan  02333.868.233
Điện thoại di động 0916.081.639
Địa chỉ email  levandien@quangtri.gov.vn

Văn bản mới

Chương trình phát thanh