Phòng Giáo dục - Đào tạo - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Giáo dục - Đào tạo

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Phước Hòa                                                       
Điện thoại:0916.510.333

nguyenthiphuochoa@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng                   

2

Nguyễn Thanh Phong
Điện thoại: 0233828336
0914.132.693

nguyenthanhphong2@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

3

Trần minh phúc

Điện thoại: 0915004625

 tranminhphuc.thcs@quangtri.gov.vn 

Phó trưởng phòng

 

 

 

 

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh