TT Chính trị huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

TT Chính trị huyện

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bình Tuấn
Điện thoại: 0919.509.979                                 
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện

2 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại: 0947 175 050
0233.3828 273
Văn phòng

Văn bản mới

Chương trình phát thanh