Phòng Lao động&TBXH - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Lao động&TBXH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Phương Thảo                                                                             
Điện thoại:0919636155

nguyenthiphuongthao@quangtri.gov.vn

  HUV - Trưởng phòng                         

2

Hoàng Đức
Điện thoại:0944 546 450

hoangduc@quangtri.gov.vn

 Phó trưởng phòng

 

 

 

 

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh