Hội cựu chiến binh huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

Hội cựu chiến binh huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Dương Trung Chí
Điện thoại:0913.747.559
02333.828340     

Địa chỉ mail:

duongtrungchi.ccb@gmail.com

                         

Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

 

2

Lê Văn Tĩnh
Điện thoại: 0944845568

02333.828340

Địa chỉ mail: tinhccbtpquangtri@gmail.com

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh