Phòng Nông nghiệp&PTNN - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Nông nghiệp & PTNN

  • Điện thoại cơ quan: 02333.828322

 

HUV - Trưởng phòng                              Trần Thiện Nhân                     

Điện thoại cơ quan 02333.828322
Điện thoại di động 0914 735 784
Địa chỉ email tranthiennhan@quangtri.gov.vn

 

Phó trưởng phòng                                         Hoàng Quang Dưỡng             

Điện thoại cơ quan 02333.828322
Điện thoại di động 0978.081.624
Địa chỉ email hoangquangduong@quangtri.gov.vn

 

Phó trưởng phòng                                              Nguyễn Văn Tố                               
Điện thoại cơ quan  02333.828322
Điện thoại di động  0935.692.567
Địa chỉ email  nguyenvanto@quangtri.gov.vn

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh