Xã Triệu Trung - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Trung

 

Bí thư - CT HĐND                      Nguyễn Phước Dĩnh                                                                    

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0979334081
Địa chỉ email  

 

PBT TT Đảng ủy                        Nguyễn Thị Hồng Nhung                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0912456757
Địa chỉ email  

 

PBT CTUBND                            Nguyễn Đức Diện                                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916534111
Địa chỉ email  

 

PCT UBND                                 Phan Văn Tiệm                                                                              

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 01677428777
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBMTTQVN xã            Phan Văn Quang                                                                           

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0838991662
Địa chỉ email  

 

VP UBND                                   Nguyễn Thị Huế                                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0919588234
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh