Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Lăng

 

HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã         Lê Xuân Lộc                                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0935365935
Địa chỉ email  lexuanloc2@quangtri.gov.vn     

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy                          Đoàn Thị Oanh                                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916598234
Địa chỉ email  doanthioanh@quangtri.gov.vn

 

Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã                               Đặng Quang Hải                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0944396557
Địa chỉ email  dangquanghai2@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBMT xã                                              Trần Mai Son                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0984055757
Địa chỉ email  tranmaison@quangtri.gov.vn

 

PCT HĐND xã                                                    Lê Công Dũng                                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0948566236
Địa chỉ email  lecongdung@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND xã                                     Nguyễn Duy Huỳnh                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918950057
Địa chỉ email  nguyenduyhuynh@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng HĐND – UBND xã                           Võ Minh Tâm                                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914083123
Địa chỉ email  vominhtam@quangtri.gov.vn

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh