Ban Tuyên giáo - Huyện Triệu Phong

 

 

Ban Tuyên giáo

 

UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Bình Tuấn                           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0919.509.979
Địa chỉ email  

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ             Ngô Thị Tuyết Ánh Vân               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0947.172.199
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh