Xã Triệu Thượng - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Thượng

 

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã             Lê Ngọc Dũng                                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0919666045
Địa chỉ email  lengocdung1@quangtri.gov.vn

 

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã              Phan Văn Phùng                                                            

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0233.828.390 - 0979.709.171
Địa chỉ email  phanvanphung@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBND xã                                        Nguyễn Quang Thịnh                                                         

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0233.828.390 - 0912254123
Địa chỉ email Nguyenquangthinh@quangtri.gov.vn

 

CT UBMT xã                                                Lê Công Minh                                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0233.828.390-0945.279.009
Địa chỉ email  lecongminh@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND xã                                Phan Văn Khoa                                                                   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914232159
Địa chỉ email  phanvankhoa@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch HĐND xã                                Dương Thị Vân Anh                                                             

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0949967246
Địa chỉ email duongthivananh@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng - Thống kê                                 Phan Thị Ái Xuân                                                                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0945298117
Địa chỉ email phanthiaixuan@quangtri.gov.vn

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh