Xã Triệu Vân - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Vân

 

Bí thư - Chủ tịch HĐND            Nguyễn Văn Ngưỡng                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0942.079337
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND                         Nguyễn Văn Lâm                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.223.313
Địa chỉ email  

 

Phó Bí thư Đảng ủy                  Trần Bình Huỳnh                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0944 893 225
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBMTTQVN xã          Trần Bình Công                                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0949.883.045
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch HĐND                Phan Thị Đặng                                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0943.272.027
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh