Huyện ủy
Điện thoại:02333.828342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Huyện ủy
1 Trần Xuân Anh
Điện thoại:0913199196
02333.828.357
TUV - Bí thư Huyện uỷ Trần Xuân Anh
2 Nguyễn Hữu Ngọc
Điện thoại:0914242258
02333.828.368
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hữu Ngọc
3 Phan Văn Linh
Điện thoại:0915329234
0233.828349
Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh
Văn phòng Huyện uỷ
4 Trương Thế Hạnh
Điện thoại:0914.444.033
HUV - Chánh văn phòng Trương Thế Hạnh
5 Lê Quang Tuấn
Điện thoại:0913.453.246
Phó Chánh Văn phòng Lê Quang Tuấn
6 Phan Thị Nga
Điện thoại:0914596559
02333.710.178
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Phan Thị Nga
TT Chính trị huyện
7 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Bình Tuấn
8 Phan Dục
Điện thoại:0913.836027
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Phan Dục
9 Trần Sóng Thành
Điện thoại:0915.362363
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Sóng Thành
10 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:0947 175 050
0233.3828 273
Văn phòng Nguyễn Thị Huế
HĐND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Ngọc
Điện thoại:0914242258
02333.828.368
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hữu Ngọc
2 Phan Quang Giải
Điện thoại:0905.078.559
02333.711.268
UVTVHU - Phó Chủ tịch HĐND Phan Quang Giải
3 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Trần Bình Tuấn
4 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0914349168
Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Tiến Dũng
5 Phan Thị Biên Thùy
Điện thoại:0915.188.757
02333.711.468
HUV - Trưởng ban Pháp chế Phan Thị Biên Thùy
UBND huyện
Email:trieuphong@quangtri.gov.vn
Điện thoại:84.02333.828344
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND huyện
Email:trieuphong@quangtri.gov.vn
1 Phan Văn Linh
Điện thoại:0915.329.234
0233.828349
Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh
2 Vũ Thành Công
Điện thoại:0917.393.566
02333.828308
UVTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Thành Công
3 Nguyễn Thành Vũ
Điện thoại:0914.038.629
02333.828343
HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ
Văn phòng HĐND - UBND huyện
4 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
02333.828344
HUV - Chánh văn phòng Phan Bá Định
5 Lê Thiên Hoàng
Điện thoại:0916.946.919
02333.828374
Phó văn phòng Lê Thiên Hoàng
6 Trần Văn Thi
Điện thoại:0905.989.119
Phó Chánh văn phòng Trần Văn Thi
Phòng Nội vụ
7 Đoàn Quang Diện
Điện thoại:0915.445.575
HUV - Trưởng phòng Đoàn Quang Diện
8 Nguyễn Văn Bang
Điện thoại:0913 358 005
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Bang
9 Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0913.448.557
Phó phòng Nguyễn Hữu Thành
Phòng Tài chính - Kế hoạch
10 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0944272199
HUV - Trưởng phòng Lê Minh Tiến
11 Lê Đức Anh
Điện thoại:0914843234
Phó trưởng phòng Lê Đức Anh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
12 Lê Hồng Quang
Điện thoại:0914.178.015
Trưởng phòng Lê Hồng Quang
13 Hoàng Thị Hồng Huế
Điện thoại:0948.453.111
Phó trưởng phòng Hoàng Thị Hồng Huế
Phòng Nông nghiệp & PTNN
14 Trần Thiện Nhân
Điện thoại:0914 735 784
HUV - Trưởng phòng Trần Thiện Nhân
15 Trần Văn Nhuận
Điện thoại:0918.456515
HUV - Phó trưởng phòng Trần Văn Nhuận
16 Hoàng Quang Dưỡng
Điện thoại:0978.081.624
Phó trưởng phòng Hoàng Quang Dưỡng
Phòng Tài nguyên - Môi trường
17 Võ Ngọc Ảnh
Điện thoại:0914.131.707
HUV - Trưởng phòng Võ Ngọc Ảnh
18 Lê Nữ Mai Trinh
Điện thoại:0942.600.345
02333.828451
Phó trưởng phòng Lê Nữ Mai Trinh
Phòng Giáo dục - Đào tạo
19 Nguyễn Thị Phước Hòa
Điện thoại:0916.510.333
HUV - Trưởng phòng Nguyễn Thị Phước Hòa
20 Lê Hữu Phước
Điện thoại:0914.022.111
Phó trưởng phòng Lê Hữu Phước
21 Nguyễn Thanh Phong
Điện thoại:0914.132.693
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phong
22 Nguyễn Thị Niềm
Điện thoại:0914.131.858
02333.828336
Văn phòng Nguyễn Thị Niềm
Phòng Văn hoá-Thông tin
23 Lê Viết Anh
Điện thoại:0914.529.345
Phó trưởng phòng phụ trách Lê Viết Anh
24 Lê Minh Thảo
Điện thoại:0941391678
Chuyên viên Lê Minh Thảo
Phòng Y tế
25 Đoàn Cảm
Điện thoại:01666.174.557
02336.264002
Quyền Trưởng phòng Đoàn Cảm
Phòng Lao động&TBXH
26 Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:0919636155
HUV - Trưởng phòng Nguyễn Thị Phương Thảo
27 Nguyễn Xuân Tứ
Điện thoại:0942.960.027
Phó trưởng phòng Nguyễn Xuân Tứ
28 Hoàng Đức
Điện thoại:0944 546 450
Phó Trưởng phòng Hoàng Đức
Phòng Tư pháp
29 Hoàng Bách
Điện thoại:0914763153
Trưởng phòng Hoàng Bách
30 Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Điện thoại:0914915344
Chuyên viên (Văn phòng) Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Thanh tra
31 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946
UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra huyện Nguyễn Chơn Hòa
32 Võ Ngọc Quý
Điện thoại:0914664007
HUV - Phó Chánh Thanh tra Võ Ngọc Quý
Trung tâm GDNN - GDTX
33 Lê Văn Lai
Điện thoại:0913011595
Giám đốc Lê Văn Lai
34 Nguyễn Ngọc Toàn
Điện thoại:0915992567
P.Giám đốc Nguyễn Ngọc Toàn
35 Hồ Thị Thu
Điện thoại:0945063535
P.Giám đốc Hồ Thị Thu
36 Hoàng Thị Thu Thủy
Điện thoại:0946483559
Văn phòng Hoàng Thị Thu Thủy
Trung tâm Môi trường và Đô thị
37 Phan Văn Hào
Điện thoại:0944.559.599
Phó giám đốc phụ trách Phan Văn Hào
38 Nguyễn Thị Diệu My
Điện thoại:0918.049.456
Văn Phòng Nguyễn Thị Diệu My
Trung tâm VHTT - TDTT
39 Trần Ba
Điện thoại:0918 094 898
HUV - Giám đốc Trần Ba
40 Tăng Minh Phước
Điện thoại:083 694 5368
Phó Giám đốc Tăng Minh Phước
41 Hoàng Đức Bảo
Điện thoại:0914 315 345
Phó Giám đốc Hoàng Đức Bảo
42 Phan Thị Lĩnh
Điện thoại:0915 983 357
Phó Giám đốc Phan  Thị Lĩnh
Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất
43 Bùi Văn Trúc
Điện thoại:0942.003.368
HUV - Giám Đốc Bùi Văn Trúc
44 Trương Hải Đường
Điện thoại:0914.035.135
Phó GĐ Trương Hải Đường
45 Nguyễn Văn Việt
Điện thoại:0914.135.633
Phó GĐ Nguyễn Văn Việt
46 Lê Thị Như
Điện thoại:0914.036.722
Văn phòng Lê Thị Như
TTPT Cụm Công nghiệp và Khuyến công
47 Đoàn Quang Luận
Điện thoại:0913.446.129
Giám đốc Đoàn Quang Luận
48 Nguyễn Văn Tố
Điện thoại:0935.692.567
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tố
49 Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại:0949.333.595
Chuyên viên Nguyễn Hồng Hải
UBMTTQVN huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBMTTQVN huyện
1 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914 240 225
0233.3. 711 144
UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Dân vận HU Trần Việt Dũng
2 Nguyễn Linh
Điện thoại:0914 590 190
0233.3. 711 187
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Linh
3 Trần Thế Nam
Điện thoại:0942 027 557
0233.3. 711 187
Ủy viên Thường trực Trần Thế Nam
Các đoàn thể
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Liên đoàn lao động
1 Nguyễn Duy Ninh
Điện thoại:0911.438.333
HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Duy Ninh
2 Trần Thị Thúy Lan
Điện thoại:0942.361.559
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Thị Thúy Lan
3 Lê Thị Loan
Điện thoại:0946.859.559
Văn phòng Lê Thị Loan
Hội liên hiệp phụ nữ huyện
4 Võ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0942.248.159
HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện Võ Thị Ngọc Lan
5 Lê Thị Thúy Vân
Điện thoại:0915227359
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Thúy Vân
Hội cựu chiến binh huyện
6 Dương Trung Chí
Điện thoại:0913.747.559
02333.828340
Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Dương Trung Chí
7 Lê VănTĩnh
Điện thoại:
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Lê VănTĩnh
8 Trần Việt
Điện thoại:0989.267434
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Trần Việt
Huyện đoàn
9 NguyễnTrịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001
02333.828423
HUV - Bí thư huyện Đoàn NguyễnTrịnh Điển
10 Phan Thị Hoàng Yến
Điện thoại:0913.446559
02333.828423
Phó Bí thư huyện Đoàn Phan Thị Hoàng Yến
11 Trương Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0918.468.359
Văn phòng Trương Thị Thanh Nhàn
Hội Nông dân
12 Phạm Xuân Hiệp
HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phạm Xuân Hiệp
13 Võ Văn Toàn
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Võ Văn Toàn
14 Nguyễn Cường
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Cường
Các xã, thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
1 Lê Xuân Lương
Điện thoại:0912607222
0233.3828.373
Chủ tịch UBND thị trấn Lê Xuân Lương
Xã Triệu Thuận
2 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
3 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
4 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Hưởng
5 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
6 Hoàng Văn An
Điện thoại:0915.670.676
PCT. UBND xã Hoàng Văn An
7 Lê Thị Mỹ Hương
Điện thoại:1917101559
VP. HĐND&UBND xã Lê Thị Mỹ Hương
Xã Triệu Thành
8 Lê Cảnh Tường
Điện thoại:0942081997
Bí thư Đảng ủy xã Lê Cảnh Tường
9 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Thường trực Đảng ủy xã Trần Thế Nhân
10 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Nguyễn Thế Phương
11 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914448557
CT. HĐND Xã Võ Văn Bắc
12 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:0913472225
CT.UBMTTQVN xã Hồ Lương Đạo
13 Nguyễn Thế Nhân
Điện thoại:0937216252
PCT.HĐND xã Nguyễn Thế Nhân
14 Lê Cảnh Bồi
Điện thoại:0975176070
PCT. UBND xã Lê Cảnh Bồi
15 Võ Liên Hoan
Điện thoại:0837.667.969
Văn phòng Võ Liên Hoan
Xã Triệu An
16 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:0868908789
Bí thư Đảng ủy Hoàng Cộng Hòa
17 Hoàng Châu
Điện thoại:0914373234
Phó BT đảng ủy, CT HĐND xã Hoàng Châu
18 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phương
19 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
20 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Linh
21 Võ Văn Tráng
Điện thoại:0989 809 667
CT UBMT xã Võ Văn Tráng
22 Dương Trung Khiên
Điện thoại:0948.669.171
Văn phòng Dương Trung Khiên
Xã Triệu Ái
23 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
24 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
25 Lê Hài
Điện thoại:0826333246
HUV - Chủ tịch UBND xã Lê Hài
26 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:0906416333
Chủ tịch UBMTTQVN xã Nguyễn Văn Hiếu
27 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
28 Hoàng Bát
Điện thoại:0914.719.009
Bí thư xã đoàn Hoàng Bát
29 Trịnh Thị Anh Tuấn
Điện thoại:0848.351.246
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Trịnh Thị Anh Tuấn
30 Trần Thị Liên
Điện thoại:0164.499.5234
Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Thị Liên
31 Hoàng Sơn
Điện thoại:0913.121.545
Chủ tịch Hội CCB xã Hoàng Sơn
32 Đỗ Minh Tý
Điện thoại:0948.201.204
Chủ tịch Hội ND xã Đỗ Minh Tý
33 Lê Thị Ngọc Tuyết
Điện thoại:0945197150
Văn phòng Lê Thị Ngọc Tuyết
Xã Triệu Thượng
34 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Ngọc Dũng
35 Nguyễn Đức Vọng
Điện thoại:0913.054.005
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Vọng
36 Nguyễn Quang Thịnh
Điện thoại:0912254123
Email: Nguyenquangthinh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Thịnh
37 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
38 Lê Công Minh
Điện thoại:0945.279.009
CT UBMT xã Lê Công Minh
39 Phan Thị Ái Xuân
Điện thoại:0945298117
Email: phanthiaixuan@quangtri.gov.vn
Văn phòng - Thống kê Phan Thị Ái Xuân
Xã Triệu Giang
40 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
HUV - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
41 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
42 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
43 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
44 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
45 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
46 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
47 Nguyễn Duy Huỳnh
Điện thoại:0918950057
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Huỳnh
48 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Chủ tịch UBMT xã Trần Mai Son
49 Võ Minh Tâm
Điện thoại:0914083123
Văn phòng HĐND – UBND xã Võ Minh Tâm
Xã Triệu Đại
50 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
HUV - Bí thư Đảng ủy Đoàn Ngọc Lâm
51 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Quốc Trị
52 Nguyễn Ngọc Hữu
Điện thoại:0946204225
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hữu
53 Nguyễn Ngọc Tâm
Điện thoại:0942.323.222
ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Ngọc Tâm
54 Trần Thiên Phong
Điện thoại:0918.850.357
ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thiên Phong
55 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:0845.456559
ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hoàng Văn Hải
56 Lê Thị Thanh Lan
Điện thoại:0914.575.246
Văn phòng HĐND – UBND xã Lê Thị Thanh Lan
Xã Triệu Tài
57 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
58 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0906461686
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
59 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
60 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
61 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
62 Trần Phương
Điện thoại:0382704316
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trần Phương
63 Nguyễn Quang Lộc
Điện thoại:0945283717
Văn phòng HĐND – UBND xã Nguyễn Quang Lộc
Xã Triệu Trạch
64 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
65 Lê Văn Mẫn
Điện thoại:0943699027
Chủ tịch UBND Lê Văn Mẫn
66 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
67 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
68 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
69 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
70 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942972959
Chủ tịch UBND xã Trương Thị Kim Cúc
71 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
72 Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại:0916443234
PCT.UBND xã Nguyễn Hữu Phận
73 Nguyễn Thị Phương Mai
Điện thoại:0918397446
0233.3867.201
Văn phòng UBND xã Nguyễn Thị Phương Mai
Xã Triệu Long
74 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
BT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
75 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Lê Quang
76 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
CT UBND xã Võ Sính
77 Nguyễn Mạnh Hùng
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Mạnh Hùng
78 Nguyễn Thị Thanh Hà
ĐUV, CT UBMTTQVN xã Nguyễn Thị  Thanh Hà
79 Lê Trọng Khang
ĐUV, PCT UBND xã Lê Trọng Khang
80 Đoàn Thế Lân
Văn phòng Thống kê Đoàn Thế Lân
Xã Triệu Trung
81 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Phước Dĩnh
82 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0912456757
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
83 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
PBT CTUBND Nguyễn Đức Diện
84 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
85 Phan Văn Quang
Điện thoại:0838991662
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Văn Quang
86 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:0919588234
VP UBND Nguyễn Thị Huế
Xã Triệu Hòa
87 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
88 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức
89 Phan Đăng Chương
Điện thoại:0916292557
Phó chủ tịch HĐND xã Phan Đăng Chương
90 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
91 Nguyễn Đình Dũng
Điện thoại:0914969557
Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Dũng
92 Nguyễn Trường Tam
Điện thoại:0944854007
Văn phòng HĐND-UBND xã Nguyễn Trường Tam
Xã Triệu Vân
93 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
94 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0914.223.313
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Lâm
95 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Phó Bí thư Đảng ủy Trần Bình Huỳnh
96 Trần Bình Công
Điện thoại:0949.883.045
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trần Bình Công
97 Phan Thị Đặng
Điện thoại:0943.272.027
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
Xã Triệu Sơn
98 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003
HUV - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Long
99 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0915017709
Phó BT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Nhàn
100 Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Vãn
101 Trần Hải
Điện thoại:0913505700
PCT HĐND xã Trần Hải
102 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
103 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Điện thoại:0911796333
Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Xã Triệu Phước
104 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Thanh
105 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.393.200
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
106 Võ Quốc Sơn
Điện thoại:0975.103.100
Phó Chủ tịch HĐND xã Võ Quốc Sơn
107 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915.715.015
Phó Chủ tịch UBND xã Trương Thị Kim Cúc
108 Nguyễn Hữu Tiển
Điện thoại:0912441123
02333.868.208
Văn phòng Nguyễn Hữu Tiển
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,416
  • Tháng hiện tại318,570
  • Tổng lượt truy cập7,213,851
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây