Huyện ủy
Điện thoại:02333.828342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Huyện ủy
1 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913.421.852
02333.828.357
TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lê Cảnh Biên
2 Phan Văn Linh
Điện thoại:0915.329.234
02333.828.368
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Văn Linh
3 Nguyễn Triều Thương
Điện thoại:0942.121.909
Email: nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn
Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Triều Thương
Văn phòng Huyện uỷ
4 Trương Thế Hạnh
Điện thoại:0914.444.033
HUV - Chánh văn phòng Trương Thế Hạnh
5 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0942828385
02333.710.178
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Nguyễn Đức Long
6 Lê Quang Tuấn
Điện thoại:0913.453.246
Phó Chánh Văn phòng Lê Quang Tuấn
TT Bồi dưỡng chính trị huyện
7 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Bình Tuấn
8 Phan Dục
Điện thoại:0913.836027
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Phan Dục
9 Trần Sóng Thành
Điện thoại:0915.362363
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Sóng Thành
10 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:0947 175 050
0233.3828 273
Văn phòng Nguyễn Thị Huế
HĐND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913.421.852
02333.711.168
TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Lê Cảnh Biên
2 Vũ Thành Công
Điện thoại:0917.393.566
02333.711.268
UVTVHU - Phó Chủ tịch HĐND Vũ Thành Công
3 Nguyễn Hữu Ngọc
Điện thoại:0914.242.258
UVTVHU - Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ - Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hữu Ngọc
4 Phan Thị Biên Thùy
Điện thoại:0915.188.757
02333.711.468
Phó ban Pháp chế Phan Thị Biên Thùy
5 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Trần Bình Tuấn
6 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0919.509.979
Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Tiến Dũng
UBND huyện
Email:trieuphong@quangtri.gov.vn
Điện thoại:84.02333.828344
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND huyện
Email:trieuphong@quangtri.gov.vn
1 Nguyễn Triều Thương
Điện thoại:0942.121.909
02333.828349
Phó Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Triều Thương
2 Phan Quang Giải
Điện thoại:0905.078.559
02333.828308
UVTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải
3 Nguyễn Thành Vũ
Điện thoại:0914.038.629
02333.828464
HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ
Văn phòng HĐND - UBND huyện
4 Đoàn Quang Diện
Điện thoại:0915.445.575
02333.828344
Chánh văn phòng Đoàn Quang Diện
5 Lê Thiên Hoàng
Điện thoại:0916.946.919
02333.828374
Phó văn phòng Lê Thiên Hoàng
6 Lê Mậu Mười
Điện thoại:01235.106.017
02333.828310
Phó văn phòng - Phó bí thư Đảng ủy chính quyền Lê Mậu Mười
Phòng Nội vụ
7 Trần Thiện Nhân
Điện thoại:0914 735 784
Trưởng phòng Trần Thiện Nhân
8 Nguyễn Văn Bang
Điện thoại:0913 358 005
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Bang
9 Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0913.448.557
Phó phòng Nguyễn Hữu Thành
10 Trần Thêm
Điện thoại:0915 005 527
Văn phòng Trần Thêm
Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0983.647.637
Trưởng phòng Lê Minh Tiến
12 Lê Đức Anh
Điện thoại:0974.689.100
Phó trưởng phòng Lê Đức Anh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
13 Lê Hồng Quang
Điện thoại:0914.178.015
HUV - Trưởng phòng Lê Hồng Quang
14 Hoàng Thị Hồng Huế
Điện thoại:0948.453.111
Phó trưởng phòng Hoàng Thị Hồng Huế
Phòng Nông nghiệp & PTNN
15 Võ Ngọc Khoa
Điện thoại:0942.333.757
02333.828322
Trưởng phòng Võ Ngọc Khoa
16 Nguyễn Văn Tố
Điện thoại:0935.692.567
02333.828470
Phó trưởng phòng Nguyễn Văn Tố
17 Hoàng Quang Dưỡng
Điện thoại:0978.081.624
Phó trưởng phòng Hoàng Quang Dưỡng
18 Trần Văn Nhuận
Điện thoại:0918.456515
Phó trưởng phòng Trần Văn Nhuận
Phòng Tài nguyên - Môi trường
19 Nguyễn Thái Cử
Điện thoại:0946.036.222
02332.217066
Trưởng phòng Nguyễn Thái Cử
20 Võ Ngọc Ảnh
Điện thoại:0914.131.707
Phó trưởng phòng Võ Ngọc Ảnh
21 Lê Nữ Mai Trinh
Điện thoại:0942.600.345
02333.828451
Phó trưởng phòng Lê Nữ Mai Trinh
Phòng Giáo dục - Đào tạo
22 Nguyễn Thị Phước Hòa
Điện thoại:0916.510.333
Trưởng phòng Nguyễn Thị Phước Hòa
23 Lê Hữu Phước
Điện thoại:0914.022.111
Phó trưởng phòng Lê Hữu Phước
24 Nguyễn Thị Niềm
Điện thoại:0914.131.858
02333.828336
Văn phòng Nguyễn Thị Niềm
Phòng Văn hoá-Thông tin
25 Hồ Ngọc Thiên
Điện thoại:0948.818.456
02333.828330
Trưởng phòng Hồ Ngọc Thiên
26 Lê Viết Anh
Điện thoại:0914.529.345
Phó trưởng phòng Lê Viết Anh
27 Trần Văn Thi
Điện thoại:0905.989.119
Phó trưởng phòng Trần Văn Thi
28 Lê Minh Thảo
Điện thoại:0941391678
Chuyên viên Lê Minh Thảo
Phòng Y tế
29 Đoàn Cảm
Điện thoại:01666.174.557
02336.264002
Phó Trưởng phòng Y tế Đoàn Cảm
Phòng Lao động&TBXH
30 Trương Quang Hùng
Điện thoại:0914.008.771
Trưởng phòng Trương Quang Hùng
31 Hoàng Đức
Điện thoại:0944 546 450
Phó Trưởng phòng Hoàng Đức
32 Nguyễn Xuân Tứ
Điện thoại:0942.960.027
Phó Trưởng phòng Nguyễn Xuân Tứ
33 Trần Thị Lơ
Điện thoại:0945 910 369
Văn phòng Trần Thị Lơ
Phòng Tư pháp
34 Hoàng Bách
Điện thoại:0914763153
Trưởng phòng Hoàng Bách
35 Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Điện thoại:0914915344
Chuyên viên (Văn phòng) Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Thanh tra
36 Võ Ngọc Quý
Điện thoại:0914664007
Phó Chánh Thanh tra Võ Ngọc Quý
37 Nguyễn Thùy Dung
Điện thoại:0915833951
Thanh tra viên (Văn phòng) Nguyễn Thùy Dung
Trung tâm GDNN - GDTX
38 Lê Văn Lai
Điện thoại:0913011595
Giám đốc Lê Văn Lai
39 Hoàng Văn Hùng
Điện thoại:0948848345
P.Giám đốc Hoàng Văn Hùng
40 Nguyễn Ngọc Toàn
Điện thoại:0915992567
P.Giám đốc Nguyễn Ngọc Toàn
41 Hồ Thị Thu
Điện thoại:0945063535
P.Giám đốc Hồ Thị Thu
42 Võ Nữ Ánh Diễm
Điện thoại:0919081811
Văn phòng Võ Nữ Ánh Diễm
Trung tâm Môi trường và Đô thị
43 Nguyễn Cử
Điện thoại:0919.513.225
Giám đốc Nguyễn Cử
44 Phan Văn Hào
Điện thoại:0944.559.599
Phó giám đốc Phan Văn Hào
45 Nguyễn Thị Diệu My
Điện thoại:0918.049.456
Văn Phòng Nguyễn Thị Diệu My
Trung tâm VHTT - TDTT
46 Trần Ba
Điện thoại:0918 094 898
Giám đốc Trần Ba
47 Tăng Minh Phước
Điện thoại:083 694 5368
Phó Giám đốc Tăng Minh Phước
48 Hoàng Đức Bảo
Điện thoại:0914 315 345
Phó Giám đốc Hoàng Đức Bảo
49 Phan Thị Lĩnh
Điện thoại:0915 983 357
Phó Giám đốc Phan  Thị Lĩnh
Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất
50 Bùi Văn Trúc
Điện thoại:0942.003.368
Giám Đốc Ban QLDA Bùi Văn Trúc
51 Trương Hải Đường
Điện thoại:0914.035.135
Phó GĐ Ban QLDA Trương Hải Đường
52 Nguyễn Văn Việt
Điện thoại:0914.135.633
Phó GĐ Trung tâm PTQĐ Nguyễn Văn Việt
53 Lê Thị Như
Điện thoại:0914.036.722
Văn phòng Lê Thị Như
UBMTTQVN huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBMTTQVN huyện
1 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914 240 225
0233.3. 711 144
UVTVHU, Chủ tịch Trần Việt Dũng
2 Nguyễn Linh
Điện thoại:0914 590 190
0233.3. 711 187
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Linh
3 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0915 072 215
0233.3. 828 367
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng
4 Trần Thế Nam
Điện thoại:0942 027 557
0233.3. 711 187
Ủy viên Thường trực Trần Thế Nam
Các đoàn thể
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Liên đoàn lao động
1 Nguyễn Duy Ninh
Điện thoại:0911.438.333
HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Duy Ninh
2 Trần Thị Thúy Lan
Điện thoại:0942.361.559
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Thị Thúy Lan
3 Lê Thị Loan
Điện thoại:0946.859.559
Văn phòng Lê Thị Loan
Hội liên hiệp phụ nữ huyện
4 Võ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0942.248.159
HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện Võ Thị Ngọc Lan
5 Lê Thị Thúy Vân
Điện thoại:0915227359
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Thúy Vân
6 Phan Thị Nga
Điện thoại:0914.596.559
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phan Thị Nga
Hội cựu chiến binh huyện
7 Dương Trung Chí
Điện thoại:0913.747.559
02333.828340
Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Dương Trung Chí
8 Lê VănTĩnh
Điện thoại:
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Lê VănTĩnh
9 Trần Việt
Điện thoại:0989.267434
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Trần Việt
Huyện đoàn
10 NguyễnTrịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001
02333.828423
Bí thư huyện Đoàn NguyễnTrịnh Điển
11 Phan Thị Hoàng Yến
Điện thoại:0913.446559
02333.828423
Phó Bí thư huyện Đoàn Phan Thị Hoàng Yến
12 Trương Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0918.468.359
Văn phòng Trương Thị Thanh Nhàn
Hội Nông dân
13 Phạm Xuân Hiệp
HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phạm Xuân Hiệp
14 Võ Văn Toàn
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Võ Văn Toàn
15 Nguyễn Cường
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Cường
Các xã, thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
1 Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:0919636155
Bí thư Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Ngô Xuân Ái
Điện thoại:0916800965
02333.828373
Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Xuân Ái
3 Lê Văn Đông
Điện thoại:0912.272159
Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Đông
4 Võ Minh Đức
Điện thoại:01677308568
02333.828373
Văn phòng Võ Minh Đức
Xã Triệu Thuận
5 Hồ Sĩ Hoàng
Điện thoại:0907.018.214
BT. ĐU, CT. HĐND xã Hồ Sĩ Hoàng
6 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
CT. UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
7 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
CT. UBMTTQ VN xã Võ Văn Hưởng
8 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
9 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
10 Hoàng Văn An
Điện thoại:0915.670.676
PCT. UBND xã Hoàng Văn An
11 Võ Văn Viễn
Điện thoại:0949.729.559
VP. HĐND&UBND xã Võ Văn Viễn
Xã Triệu Thành
12 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
BT Đảng ủy- CT.HĐND xã Nguyễn Thế Phương
13 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:01685913191
PBT Thường trực Đảng ủy Hồ Lương Đạo
14 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Trần Thế Nhân
15 Nguyễn Văn Dụng
Điện thoại:0973540135
CT.UBMTTQVN xã Nguyễn Văn Dụng
16 Nguyễn Thế Nhân
Điện thoại:0937216252
PCT.HĐND xã Nguyễn Thế Nhân
17 Đặng Bá Đức
Điện thoại:0975597037
PCT. UBND xã Đặng Bá Đức
18 Võ Liên Hoan
Điện thoại:0837.667.969
Văn phòng Võ Liên Hoan
Xã Triệu An
19 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:01687 365 123
BT Đảng ủy, CT UBND xã Hoàng Cộng Hòa
20 Đoàn Thị Tơ
Điện thoại:0949 718 557
PBT thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Tơ
21 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Văn Linh
22 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
PCT UBND xã Nguyễn Văn Phương
23 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
24 Võ Văn Tráng
Điện thoại:0989 809 667
CT UBMT xã Võ Văn Tráng
25 Dương Trung Khiên
Điện thoại:0948.669.171
Văn phòng Dương Trung Khiên
Xã Triệu Ái
26 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
27 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
28 Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại:0917.114.111
Chủ tịch UBND xã Đặng Sỹ Dũng
29 Lê Hài
Điện thoại:0122.552.2540
Phó chủ tịch UBND xã Lê Hài
30 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
31 Trương Hồng Hòa
Điện thoại:0914.360.575
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trương Hồng Hòa
32 Lê Thị Hiều
Điện thoại:0166.711.5892
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Lê Thị Hiều
33 Trần Thị Liên
Điện thoại:0164.499.5234
Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Thị Liên
34 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:0965.966.333
Bí thư đoàn TNCSHCM xã Nguyễn Văn Hiếu
35 Hoàng Sơn
Điện thoại:0913.121.545
Chủ tịch Hội CCB xã Hoàng Sơn
36 Đỗ Minh Tý
Điện thoại:0948.201.204
Chủ tịch Hội ND xã Đỗ Minh Tý
37 Hồ Thị Thủy
Điện thoại:0941.248.919
Văn phòng Hồ Thị Thủy
Xã Triệu Thượng
38 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Dũng
39 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
40 Phan Nguyễn Định Giang
Điện thoại:0945818045
Văn phòng - Thống kê Phan Nguyễn Định Giang
Xã Triệu Đông
41 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914.448.557
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Bắc
42 Lê Bá Dũng
Điện thoại:0913.365.775
Phó Chủ tịch UBND xã Lê Bá Dũng
43 Lê Cảnh Chiến
Điện thoại:0913.485.349
Văn phòng Lê Cảnh Chiến
Xã Triệu Giang
44 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
45 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
46 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
47 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
48 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
49 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
50 Nguyễn Duy Huỳnh
Điện thoại:0918950057
Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Duy Huỳnh
51 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trần Mai Son
52 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
53 Trần Quang Sáng
Điện thoại:0934773374
Chủ tịch UBMT xã Trần Quang Sáng
54 Võ Minh Tâm
Điện thoại:0914083123
Văn phòng HĐND – UBND xã Võ Minh Tâm
Xã Triệu Đại
55 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
Bí thư Đảng ủy Đoàn Ngọc Lâm
56 Nguyễn Cửu Nghiễm
Điện thoại:01259910789
P.Bí thư Thường trực Nguyễn Cửu Nghiễm
57 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:01663714637
PBT.CTHĐND Hoàng Văn Hải
58 Lê Quang Nguyện
Điện thoại:0974.074.385
P.CTUBND Lê Quang Nguyện
59 Hoàng Xuân Dũng
Điện thoại:0913.545.360
ĐUV - Chủ tịch UBMT xã Hoàng Xuân Dũng
60 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
ĐUV - Phó CT HĐ Đỗ Quốc Trị
61 Lê Thị Thanh Lan
Điện thoại:0914.575.246
Văn phòng HĐND – UBND xã Lê Thị Thanh Lan
Xã Triệu Tài
62 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
63 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0914.099.768
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
64 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
65 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
66 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
67 Trần Phương
Điện thoại:0382704316
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trần Phương
68 Nguyễn Quang Lộc
Điện thoại:0945283717
Văn phòng HĐND – UBND xã Nguyễn Quang Lộc
Xã Triệu Trạch
69 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
70 Nguyễn Phiếu
Điện thoại:0916.584.043
Chủ tịch UBND Nguyễn Phiếu
71 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
72 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
73 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
74 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
75 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946
HUV - CT.UBND xã Nguyễn Chơn Hòa
76 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942964658
Phó Bí thư đảng ủy xã Trương Thị Kim Cúc
77 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
78 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0914763317
PCT.HĐND xã Nguyễn Xuân Trường
79 Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại:0916443234
PCT.UBND xã Nguyễn Hữu Phận
80 Hoàng Thanh Chiến
Điện thoại:0949458225
0233.3867.201
Văn phòng UBND xã Hoàng Thanh Chiến
Xã Triệu Long
81 Đỗ Thị Ái Nguyệt
Điện thoại:0914.567.303
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Thị Ái Nguyệt
82 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
83 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy xã, CT UBND xã Lê Quang
84 Lê Văn Sơn
Điện thoại:0166.771.4577
PCT UBND xã Lê Văn Sơn
85 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
PCT HĐND xã Võ Sính
86 Ngô Ấn
Điện thoại:0948.519.222
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ngô Ấn
87 Nguyễn Thị Bê
Điện thoại:0916.018.559
Văn phòng thống kê xã Nguyễn Thị Bê
Xã Triệu Trung
88 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Đức Diện
89 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0917227768
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
90 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
PBT CTUBND Nguyễn Phước Dĩnh
91 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
92 Nguyễn Ngọc Hải
Điện thoại:0976557961
CTUBMTTQVN Nguyễn Ngọc Hải
93 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:0919588234
VP UBND Nguyễn Thị Huế
Xã Triệu Hòa
94 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
95 Lê Hải Ánh
Điện thoại:0974689276
Phó chủ tịch HĐND xã Lê Hải Ánh
96 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Bá Định
97 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức
98 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
99 Nguyễn Đình Dũng
Điện thoại:0914969557
Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Dũng
100 Nguyễn Trường Tam
Điện thoại:0944854007
Văn phòng HĐND-UBND xã Nguyễn Trường Tam
Xã Triệu Vân
101 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
102 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Chủ tịch UBND Trần Bình Huỳnh
103 Phan Thị Đặng
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
104 Phan Chí Trung
Điện thoại:01238.992185
02333.869.208
Văn phòng Phan Chí Trung
Xã Triệu Sơn
105 Nguyễn Hữu Trung
Điện thoại:0914.036.234
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Trung
106 Phan Vọng
Điện thoại:0977.645977
Chủ tịch UBND Phan Vọng
107 Nguyễn Đình Thẩm
Điện thoại:0979.024.358
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đình Thẩm
108 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
109 Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại:01673.997.687
Văn phòng Nguyễn Mạnh Hùng
Xã Triệu Phước
110 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thanh
111 Nguyễn Vũ Sỹ
Điện thoại:0917.689.559
Chủ tịch UBND Nguyễn Vũ Sỹ
112 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.339.200
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
113 Trương Xuân Luật
Điện thoại:0985.3143571
Phó Chủ tịch HĐND Trương Xuân Luật
114 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915715015
02333.868.208
Văn phòng Trương Thị Kim Cúc
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,469
  • Tháng hiện tại57,121
  • Tổng lượt truy cập862,893
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây