Huyện ủy
Điện thoại:02333.828342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Huyện ủy
1 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913.421.852
02333.828.357
TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lê Cảnh Biên
2 Phan Văn Linh
Điện thoại:0915.329.234
02333.828.368
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh
3 Trần Xuân Anh
Điện thoại:0913199196
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Trần Xuân Anh
Văn phòng Huyện uỷ
4 Trương Thế Hạnh
Điện thoại:0914.444.033
HUV - Chánh văn phòng Trương Thế Hạnh
5 Lê Quang Tuấn
Điện thoại:0913.453.246
Phó Chánh Văn phòng Lê Quang Tuấn
6 Phan Thị Nga
Điện thoại:0914596559
02333.710.178
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Phan Thị Nga
TT Bồi dưỡng chính trị huyện
7 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Bình Tuấn
8 Phan Dục
Điện thoại:0913.836027
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Phan Dục
9 Trần Sóng Thành
Điện thoại:0915.362363
Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Sóng Thành
10 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:0947 175 050
0233.3828 273
Văn phòng Nguyễn Thị Huế
HĐND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913.421.852
02333.711.168
TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Lê Cảnh Biên
2 Vũ Thành Công
Điện thoại:0917.393.566
02333.711.268
UVTVHU - Phó Chủ tịch HĐND Vũ Thành Công
3 Nguyễn Hữu Ngọc
Điện thoại:0914.242.258
UVTVHU - Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ - Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hữu Ngọc
4 Phan Thị Biên Thùy
Điện thoại:0915.188.757
02333.711.468
Phó ban Pháp chế Phan Thị Biên Thùy
5 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Trần Bình Tuấn
6 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0914349168
Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Tiến Dũng
UBND huyện
Email:trieuphong@quangtri.gov.vn
Điện thoại:84.02333.828344
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND huyện
Email:trieuphong@quangtri.gov.vn
1 Phan Văn Linh
Điện thoại:0915.329.234
Chủ tịch Phan Văn Linh
2 Phan Quang Giải
Điện thoại:0905.078.559
02333.828308
UVTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải
3 Nguyễn Thành Vũ
Điện thoại:0914.038.629
02333.828343
HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ
Văn phòng HĐND - UBND huyện
4 Đoàn Quang Diện
Điện thoại:0915.445.575
02333.828344
Chánh văn phòng Đoàn Quang Diện
5 Lê Thiên Hoàng
Điện thoại:0916.946.919
02333.828374
Phó văn phòng Lê Thiên Hoàng
6 Lê Mậu Mười
Điện thoại:0835.106.017
02333.828310
Phó văn phòng - Phó bí thư Đảng ủy chính quyền Lê Mậu Mười
Phòng Nội vụ
7 Trần Thiện Nhân
Điện thoại:0914 735 784
Trưởng phòng Trần Thiện Nhân
8 Nguyễn Văn Bang
Điện thoại:0913 358 005
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Bang
9 Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0913.448.557
Phó phòng Nguyễn Hữu Thành
10 Trần Thêm
Điện thoại:0915 005 527
Văn phòng Trần Thêm
Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0944272199
Trưởng phòng Lê Minh Tiến
12 Lê Đức Anh
Điện thoại:0914843234
Phó trưởng phòng Lê Đức Anh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
13 Lê Hồng Quang
Điện thoại:0914.178.015
HUV - Trưởng phòng Lê Hồng Quang
14 Hoàng Thị Hồng Huế
Điện thoại:0948.453.111
Phó trưởng phòng Hoàng Thị Hồng Huế
Phòng Nông nghiệp & PTNN
15 Võ Ngọc Khoa
Điện thoại:0942.333.757
02333.828322
Trưởng phòng Võ Ngọc Khoa
16 Hoàng Quang Dưỡng
Điện thoại:0978.081.624
Phó trưởng phòng Hoàng Quang Dưỡng
17 Trần Văn Nhuận
Điện thoại:0918.456515
Phó trưởng phòng Trần Văn Nhuận
Phòng Tài nguyên - Môi trường
18 Nguyễn Thái Cử
Điện thoại:0946.036.222
02332.217066
Trưởng phòng Nguyễn Thái Cử
19 Võ Ngọc Ảnh
Điện thoại:0914.131.707
Phó trưởng phòng Võ Ngọc Ảnh
20 Lê Nữ Mai Trinh
Điện thoại:0942.600.345
02333.828451
Phó trưởng phòng Lê Nữ Mai Trinh
Phòng Giáo dục - Đào tạo
21 Nguyễn Thị Phước Hòa
Điện thoại:0916.510.333
Trưởng phòng Nguyễn Thị Phước Hòa
22 Lê Hữu Phước
Điện thoại:0914.022.111
Phó trưởng phòng Lê Hữu Phước
23 Nguyễn Thanh Phong
Điện thoại:0914.132.693
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phong
24 Nguyễn Thị Niềm
Điện thoại:0914.131.858
02333.828336
Văn phòng Nguyễn Thị Niềm
Phòng Văn hoá-Thông tin
25 Hồ Ngọc Thiên
Điện thoại:0948.818.456
02333.828330
Trưởng phòng Hồ Ngọc Thiên
26 Lê Viết Anh
Điện thoại:0914.529.345
Phó trưởng phòng Lê Viết Anh
27 Trần Văn Thi
Điện thoại:0905.989.119
Phó trưởng phòng Trần Văn Thi
28 Lê Minh Thảo
Điện thoại:0941391678
Chuyên viên Lê Minh Thảo
Phòng Y tế
29 Đoàn Cảm
Điện thoại:01666.174.557
02336.264002
Phó Trưởng phòng Y tế Đoàn Cảm
Phòng Lao động&TBXH
30 Trương Quang Hùng
Điện thoại:0914.008.771
Trưởng phòng Trương Quang Hùng
31 Hoàng Đức
Điện thoại:0944 546 450
Phó Trưởng phòng Hoàng Đức
32 Nguyễn Xuân Tứ
Điện thoại:0942.960.027
Phó Trưởng phòng Nguyễn Xuân Tứ
33 Trần Thị Lơ
Điện thoại:0945 910 369
Văn phòng Trần Thị Lơ
Phòng Tư pháp
34 Hoàng Bách
Điện thoại:0914763153
Trưởng phòng Hoàng Bách
35 Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Điện thoại:0914915344
Chuyên viên (Văn phòng) Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Thanh tra
36 Võ Ngọc Quý
Điện thoại:0914664007
Phó Chánh Thanh tra Võ Ngọc Quý
Trung tâm GDNN - GDTX
37 Lê Văn Lai
Điện thoại:0913011595
Giám đốc Lê Văn Lai
38 Nguyễn Ngọc Toàn
Điện thoại:0915992567
P.Giám đốc Nguyễn Ngọc Toàn
39 Hồ Thị Thu
Điện thoại:0945063535
P.Giám đốc Hồ Thị Thu
Trung tâm Môi trường và Đô thị
40 Nguyễn Cử
Điện thoại:0919.513.225
Giám đốc Nguyễn Cử
41 Phan Văn Hào
Điện thoại:0944.559.599
Phó giám đốc Phan Văn Hào
42 Nguyễn Thị Diệu My
Điện thoại:0918.049.456
Văn Phòng Nguyễn Thị Diệu My
Trung tâm VHTT - TDTT
43 Trần Ba
Điện thoại:0918 094 898
Giám đốc Trần Ba
44 Tăng Minh Phước
Điện thoại:083 694 5368
Phó Giám đốc Tăng Minh Phước
45 Hoàng Đức Bảo
Điện thoại:0914 315 345
Phó Giám đốc Hoàng Đức Bảo
46 Phan Thị Lĩnh
Điện thoại:0915 983 357
Phó Giám đốc Phan  Thị Lĩnh
Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất
47 Bùi Văn Trúc
Điện thoại:0942.003.368
Giám Đốc Ban QLDA Bùi Văn Trúc
48 Trương Hải Đường
Điện thoại:0914.035.135
Phó GĐ Ban QLDA Trương Hải Đường
49 Nguyễn Văn Việt
Điện thoại:0914.135.633
Phó GĐ Trung tâm PTQĐ Nguyễn Văn Việt
50 Lê Thị Như
Điện thoại:0914.036.722
Văn phòng Lê Thị Như
TTPT Cụm Công nghiệp và Khuyến công
51 Đoàn Quang Luận
Điện thoại:0913.446.129
Giám đốc Đoàn Quang Luận
52 Nguyễn Văn Tố
Điện thoại:0935.692.567
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tố
53 Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại:0949.333.595
Chuyên viên Nguyễn Hồng Hải
UBMTTQVN huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBMTTQVN huyện
1 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914 240 225
0233.3. 711 144
UVTVHU, Chủ tịch Trần Việt Dũng
2 Nguyễn Linh
Điện thoại:0914 590 190
0233.3. 711 187
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Linh
3 Trần Thế Nam
Điện thoại:0942 027 557
0233.3. 711 187
Ủy viên Thường trực Trần Thế Nam
Các đoàn thể
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Liên đoàn lao động
1 Nguyễn Duy Ninh
Điện thoại:0911.438.333
HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Duy Ninh
2 Trần Thị Thúy Lan
Điện thoại:0942.361.559
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Thị Thúy Lan
3 Lê Thị Loan
Điện thoại:0946.859.559
Văn phòng Lê Thị Loan
Hội liên hiệp phụ nữ huyện
4 Võ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0942.248.159
HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện Võ Thị Ngọc Lan
5 Lê Thị Thúy Vân
Điện thoại:0915227359
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Thúy Vân
Hội cựu chiến binh huyện
6 Dương Trung Chí
Điện thoại:0913.747.559
02333.828340
Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Dương Trung Chí
7 Lê VănTĩnh
Điện thoại:
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Lê VănTĩnh
8 Trần Việt
Điện thoại:0989.267434
02333.828340
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Trần Việt
Huyện đoàn
9 NguyễnTrịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001
02333.828423
Bí thư huyện Đoàn NguyễnTrịnh Điển
10 Phan Thị Hoàng Yến
Điện thoại:0913.446559
02333.828423
Phó Bí thư huyện Đoàn Phan Thị Hoàng Yến
11 Trương Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0918.468.359
Văn phòng Trương Thị Thanh Nhàn
Hội Nông dân
12 Phạm Xuân Hiệp
HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phạm Xuân Hiệp
13 Võ Văn Toàn
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Võ Văn Toàn
14 Nguyễn Cường
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Cường
Các xã, thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
1 Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:0919636155
Bí thư Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Ngô Xuân Ái
Điện thoại:0916800965
0233.3828.373
Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Xuân Ái
3 Lê Văn Đông
Điện thoại:0912.272159
Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Đông
Xã Triệu Thuận
4 Hồ Sĩ Hoàng
Điện thoại:0907.018.214
BT. ĐU, CT. HĐND xã Hồ Sĩ Hoàng
5 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
CT. UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
6 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
CT. UBMTTQ VN xã Võ Văn Hưởng
7 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
8 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
9 Hoàng Văn An
Điện thoại:0915.670.676
PCT. UBND xã Hoàng Văn An
10 Lê Thị Mỹ Hương
Điện thoại:1917101559
VP. HĐND&UBND xã Lê Thị Mỹ Hương
Xã Triệu Thành
11 Lê Cảnh Tường
Điện thoại:0942081997
Bí thư Đảng ủy xã Lê Cảnh Tường
12 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Thường trực Đảng ủy xã Trần Thế Nhân
13 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Nguyễn Thế Phương
14 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914448557
CT. HĐND Xã Võ Văn Bắc
15 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:0913472225
CT.UBMTTQVN xã Hồ Lương Đạo
16 Lê Thành Nhân
Điện thoại:0944412288
PCT.HĐND xã Lê Thành Nhân
17 Nguyễn Thế Nhân
Điện thoại:0937216252
PCT.HĐND xã Nguyễn Thế Nhân
18 Lê Cảnh Bồi
Điện thoại:0975176070
PCT. UBND xã Lê Cảnh Bồi
19 Võ Liên Hoan
Điện thoại:0837.667.969
Văn phòng Võ Liên Hoan
Xã Triệu An
20 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:0868908789
BT Đảng ủy, CT UBND xã Hoàng Cộng Hòa
21 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Văn Linh
22 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
PCT UBND xã Nguyễn Văn Phương
23 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
24 Võ Văn Tráng
Điện thoại:0989 809 667
CT UBMT xã Võ Văn Tráng
25 Dương Trung Khiên
Điện thoại:0948.669.171
Văn phòng Dương Trung Khiên
Xã Triệu Ái
26 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
27 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
28 Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại:0917.114.111
Chủ tịch UBND xã Đặng Sỹ Dũng
29 Lê Hài
Điện thoại:0122.552.2540
Phó chủ tịch UBND xã Lê Hài
30 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
31 Trương Hồng Hòa
Điện thoại:0914.360.575
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trương Hồng Hòa
32 Lê Thị Hiều
Điện thoại:0166.711.5892
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Lê Thị Hiều
33 Trần Thị Liên
Điện thoại:0164.499.5234
Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Thị Liên
34 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:0965.966.333
Bí thư đoàn TNCSHCM xã Nguyễn Văn Hiếu
35 Hoàng Sơn
Điện thoại:0913.121.545
Chủ tịch Hội CCB xã Hoàng Sơn
36 Đỗ Minh Tý
Điện thoại:0948.201.204
Chủ tịch Hội ND xã Đỗ Minh Tý
37 Hồ Thị Thủy
Điện thoại:0941.248.919
Văn phòng Hồ Thị Thủy
Xã Triệu Thượng
38 Hồ Ngọc Ân
Điện thoại:0913.828.493
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Hồ Ngọc Ân
39 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Dũng
40 Nguyễn Đức Vọng
Điện thoại:0913.054.005
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Vọng
41 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
42 Lê Công Minh
Điện thoại:0945.279.009
CT UBMT xã Lê Công Minh
43 Phan Nguyễn Định Giang
Điện thoại:0945818045
Văn phòng - Thống kê Phan Nguyễn Định Giang
Xã Triệu Giang
44 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
45 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
46 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
47 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
48 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
49 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trần Mai Son
50 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
51 Nguyễn Duy Huỳnh
Điện thoại:0918950057
Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Duy Huỳnh
52 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
53 Trần Quang Sáng
Điện thoại:0934773374
Chủ tịch UBMT xã Trần Quang Sáng
54 Võ Minh Tâm
Điện thoại:0914083123
Văn phòng HĐND – UBND xã Võ Minh Tâm
Xã Triệu Đại
55 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
Bí thư Đảng ủy Đoàn Ngọc Lâm
56 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:0845.456559
PBTTT - CT.HĐND Hoàng Văn Hải
57 Nguyễn Ngọc Hữu
Điện thoại:0946204225
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hữu
58 Lê Quang Nguyện
Điện thoại:0974.074.385
PCT. UBND Lê Quang Nguyện
59 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
Phó CT.HĐND - CT UBMT xã Đỗ Quốc Trị
60 Lê Thị Thanh Lan
Điện thoại:0914.575.246
Văn phòng HĐND – UBND xã Lê Thị Thanh Lan
Xã Triệu Tài
61 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
62 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0914.099.768
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
63 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
64 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
65 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
66 Trần Phương
Điện thoại:0382704316
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trần Phương
67 Nguyễn Quang Lộc
Điện thoại:0945283717
Văn phòng HĐND – UBND xã Nguyễn Quang Lộc
Xã Triệu Trạch
68 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
69 Lê Văn Mẫn
Điện thoại:0943699027
Chủ tịch UBND Lê Văn Mẫn
70 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
71 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
72 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
73 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
74 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946
HUV - CT.UBND xã Nguyễn Chơn Hòa
75 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942964658
Phó Bí thư đảng ủy xã Trương Thị Kim Cúc
76 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
77 Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại:0916443234
PCT.UBND xã Nguyễn Hữu Phận
78 Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Điện thoại:0949171007
0233.3867.201
Văn phòng UBND xã Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Xã Triệu Long
79 Đỗ Thị Ái Nguyệt
Điện thoại:0914.567.303
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Thị Ái Nguyệt
80 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
81 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy xã, CT UBND xã Lê Quang
82 Lê Văn Sơn
Điện thoại:0166.771.4577
PCT UBND xã Lê Văn Sơn
83 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
PCT HĐND xã Võ Sính
84 Ngô Ấn
Điện thoại:0948.519.222
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ngô Ấn
85 Nguyễn Thị Bê
Điện thoại:0916.018.559
Văn phòng thống kê xã Nguyễn Thị Bê
Xã Triệu Trung
86 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Đức Diện
87 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0917227768
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
88 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
PBT CTUBND Nguyễn Phước Dĩnh
89 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
90 Nguyễn Ngọc Hải
Điện thoại:0976557961
CTUBMTTQVN Nguyễn Ngọc Hải
91 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:0919588234
VP UBND Nguyễn Thị Huế
Xã Triệu Hòa
92 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
93 Lê Hải Ánh
Điện thoại:0974689276
Phó chủ tịch HĐND xã Lê Hải Ánh
94 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Bá Định
95 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức
96 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
97 Nguyễn Đình Dũng
Điện thoại:0914969557
Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Dũng
98 Nguyễn Trường Tam
Điện thoại:0944854007
Văn phòng HĐND-UBND xã Nguyễn Trường Tam
Xã Triệu Vân
99 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
100 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Chủ tịch UBND Trần Bình Huỳnh
101 Trần Bình Công
Điện thoại:0949.883.045
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trần Bình Công
102 Phan Thị Đặng
Điện thoại:0943.272.027
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
103 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0914.223.313
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Lâm
104 Võ Văn Quốc
Điện thoại:0919.878.357
Văn phòng Võ Văn Quốc
Xã Triệu Sơn
105 Nguyễn Hữu Trung
Điện thoại:0914.036.234
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Trung
106 Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Vãn
107 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Long
108 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
109 Trần Hải
Điện thoại:0888929369
Văn phòng Trần Hải
110 Nguyễn Đình Thẩm
Điện thoại:0979.024.358
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đình Thẩm
Xã Triệu Phước
111 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thanh
112 Nguyễn Vũ Sỹ
Điện thoại:0917.689.559
Chủ tịch UBND Nguyễn Vũ Sỹ
113 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.339.200
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
114 Trương Xuân Luật
Điện thoại:0985.3143571
Phó Chủ tịch HĐND Trương Xuân Luật
115 Võ Thị Duyên
Điện thoại:0919.510.005
02333.868.208
Văn phòng Võ Thị Duyên
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập29
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay6,623
  • Tháng hiện tại57,528
  • Tổng lượt truy cập4,219,611
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây