Chi tiết tin tức - Huyện Triệu Phong

 

UBND huyện họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

8:9, Thứ Sáu, 26-5-2023 446 0

Sáng ngày 24/5/2023, UBND huyện Triệu Phong tổ chức phiên họp đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; tham gia có đồng chí Phan Quang Giải, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên ủy ban, đại diện các cơ quan  lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND huyện và sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng, nổi bật trong đó: Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.676,498 tỷ đồng, tăng 13,77%  so với cùng kỳ năm trước, đạt 50,2% KH. Trong đó, Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 675,240 tỷ đồng, tăng 7,03%, đạt 50,48% KH; Giá trị TM-DV ước đạt 1.595,290 tỷ đồng, tăng 22,34%, đạt 52,91% KH; Số trường đạt chuẩn quốc gia là 34 trường; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%; Tạo việc làm mới cho 1.642 người đạt 86,4% KH.

Về lĩnh vực kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng được 10.163 ha, tăng 1,7 ha, đạt 63% KH năm. Năng suất lúa bình quân đạt 62,8 tạ/ha, tăng 15,2 tạ/ha. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định, đến nay, tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm ước đạt 46.425 con, tăng 4.405 con. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng tiếp tục được đẩy mạnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm đạt 671,4 ha. Kinh tế hợp tác xã tiếp tục được củng cố và đổi mới. Đến nay, huyện có 17/17 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo kế hoạch, đúng lộ trình đề ra. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường trên địa bàn tiếp tục được chú trọng.

Các hoạt động văn hóa, TDTT nhân các ngày lễ, tết của quê hương, đất nước được chú trọng thực hiện; công tác tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, của huyện trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được đẩy mạnh. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhờ thực hiện những giải pháp đồng bộ nên chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn từng bước được nâng cao. Năm học 2022-2023, toàn huyện huy động được 4.750 cháu mầm non, 7.300 học sinh tiểu học, 5.300 học sinh THCS đạt 100% KH. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế tuyến huyện, xã ngày càng hoàn thiện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng thực hiện kịp thời, đúng quy định cho: 2.961 đối tượng chính sách người có công; 8.039 đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở, hoạt động của các phòng ban, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt việc giao biên chế các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu tố, khiếu nại.

 Quốc phòng – an ninh được tăng cường, không để bị động, bất ngờ xảy ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội quan trọng của quê hương, đất nước; phạm pháp được kiềm chế, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo về: Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 23/4/2018 của Huyện ủy khóa XIX về thực hiện Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại cuối năm 2023; Báo cáo tình hình ước thu NSNN đến 30/6/2023, dự báo tình hình thu NSNN năm 2023 và triển khai một số giải pháp thu NSNN trên địa bàn huyện.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với với các báo cáo và dự thảo chương trình hành động đề ra, đồng thời tham gia một số ý kiến bổ sung như sau: Cần tập trung làm tốt công tác thu ngân sách đúng và đủ, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để tiến hành đấu giá đất; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện NTM; Công tác nuôi trồng thủy sản của các xã ven biển cần có những giải pháp phù hợp nhằm giúp người dân phát triển kinh tế; kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư trên địa bàn huyện; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương, đặc biệt các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; rà soát lại các chỉ tiêu xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới; Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm vào cuối năm 2023 và một số nội dung khác.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu hoàn thiện lại báo cáo, dự thảo, tiến hành rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Với chủ đề của huyện là “Đẩy mạnh cải cách hành chính - Phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn  - Hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới” ngoài những nhiệm vụ được nêu tại Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành và địa phương cần tập trung làm tốt các nội dung sau: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 1048-KL/HU ngày 27/12/2022 của Huyện ủy và Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu và Thu - Đông năm 2023 đảm bảo khung thời vụ, thực hiện các biện pháp phòng chống hạn có hiệu quả; Tập trung các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra; Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo quy định; Các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, khai thác nguồn thu hợp lý phấn đấu đạt kế hoạch đề ra; Tập trung công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 465 năm Đoan quận công Nguyễn Hoàng dựng nghiệp trên đất Triệu Phong (1558 - 2023) và tưởng niệm 410 năm Ngày mất của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (20/7/1613 - 20/7/2023); 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023), Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025; Tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công với cách mạng; hồ sơ đối tượng BTXH; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa. Chú trọng công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023. Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị của quê hương đất nước. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ năm 2023. Sáu tháng cuối năm 2023 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung phát triển kinh tế; tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 đã đề ra./.

Hữu Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm0
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay326
  • Tháng hiện tại326
  • Tổng lượt truy cập2.486.348